Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Reactie vonnis 27 december

Reactie vonnis 27 december

 

Met afschuw heeft Loterijverlies kennisgenomen van het vonnis van de rechtbank Zwolle jegens de initiatiefnemer en drijvende kracht achter tal van rechtszaken tegen de Nederlandse Staat en de Staatsloterij. Tegen dat vonnis zal hoger beroep worden ingesteld.

 

De drogredenen door de rechtbank in het vonnis

Voor de gemiddelde lezer die geen dossierkennis heeft, zal het vonnis mogelijk als een reëel vonnis kunnen overkomen, maar niets daarvan is waar. Er wordt gedaan alsof Roet onder niet zakelijke voorwaarden een prijs overeen kwam, maar omdat Roet onderkende dat hij de uiteindelijk belanghebbende is en was zou tegen die achtergrond zogenaamd sprake zijn van kwade bedoelingen. Die redenatie is onjuist aangezien het handelen met een andere onderneming waarvan je tevens UBO bent helemaal niet per definitie om slechte bedoelingen gaat.

 

Het is onjuist dat de rechtbank verduistering wil ophangen aan een verklaring van een directeur, waaruit zou blijken dat die er weinig van begreep. In een andere verklaring stelt die directeur nota bene dat hij het wel begreep wat hij overeen kwam en dat blijkt ook uit zijn feitelijke gedrag dat naadloos aansluit bij hetgeen was overeengekomen. Te weten: het updaten van de administratie en het ophalen van informatie bij klanten en het laten ondertekenen van een machtigingsformulier. Aan twee bedrijven, waarvan er een onder meer data- en pakketverwerking deed voor Kruidvat, is een offerte gevraagd door Roet. Dit bedrijf kwam met een prijs van 14,19 euro. Vervolgens heeft Roet de opdracht aan een bedrijf van hem uitbesteed waarvan hij zelf UBO is. Na de aanbesteding is de opdracht aan een ander bedrijf uitbesteed. Daarbij is nog een eerste budget afgesproken van 12 euro ter uitvoering waarbij Roet nog is geraadpleegd. De directeur van het bedrijf te Isle of Man maakte zich evenals Roet zorgen over de mogelijke hoge kosten. In een interne notitie  van 18 november 2014 heeft Roet het ook over hoge kosten. Roet stelt verder het  volgende  omtrent  de  te  verwachten  kosten van  de  update- en machtigingsactie op 22 september 2014: 

 

'Verder zal  Loterijverlies  nooit  een  dermate  grote  opdracht  hebben  verdisconteerd  in de  overeenkomst  van  21  augustus.  De  kosten  voor  de  handtekeningenactie  en  andere werkzaamheden  zijn  immers  van  zeer  grote  omvang  (veel  groter  dan  150.000  euro  + 25.000  euro).'

 

Aldus verwachtte Roet kosten van zeer grote omvang. Bij een andere zaak van Roet is er 90 euro aan kosten doorgerekend dus de 15 euro is een zeer net getal en bovendien tot stand gekomen op basis van berekeningen waarvoor nota bene 1.000 euro is betaald.

 

Het bedrijf te Isle of Man heeft verder het besluit tot de update- en machtigingsactie zonder aanwezigheid van Roet genomen ‘after due consideration’. Oftewel na zorgvuldige overweging is er door het management besloten en niet, zoals de rechtbank Roet in de schoenen probeert te schuiven, dat het allemaal maar onzorgvuldig zou zijn geweest. Daarnaast heeft de betreffende directie een overeenkomst opgesteld ter uitvoering van de opdracht.

 

Nadat de opdracht was aanbesteed aan het bedrijf te Isle of Man schreef Roet nog aan dat bedrijf over de betreffende opdracht en geruime tijd voordat de uitvoering aanving: The service is to arrange a guilty assignment of all members of Loterijverlies. they have to sign an agreement as you know. Please see for further details the bill you already sent to me.

 

Het is niets anders dan waanzin dan dat het niet duidelijk zou zijn geweest wat uitgevoerd zou moeten worden én dat is bovendien ook uitgevoerd en niet anders.

 

Daarna heeft het bedrijf te Isle of Man ook niks anders gedaan dan meegewerkt aan het uitvoeren van de opdracht en heeft daartoe onder meer rekeningen betaald van een call center en voor de post- en postverwerking. Door de Hoge Raad is verder geoordeeld dat uit de opdracht niet enkel kan blijken wat er op papier staat, maar ook de feiten. Uit die feiten blijkt niks anders dan de uitvoering van de update- en machtigingsactie. Het is zeer schromelijk dat de rechtbank hier de kwalificatie aan geeft dat er sprake zou zijn van doortrapt handelen. Waarom het vragen van een offerte, waar zelfs 12 uur rekenwerk voor is betaald, bij twee niet gelieerde bedrijven doortrapt handelen is, is natuurlijk volstrekt onbegrijpelijk. Als de rechtbank dat opschrijft dan is de rechtbank blijkbaar een redenatie aan het maken om kennelijk tot veroordeling te komen terwijl de feiten daar haaks op staan. Het is sowieso onjuist dat het verhaal wordt gemaakt dat Roet kwade bedoelingen heeft tegenover nota bene zijn eigen bedrijf Loterijverlies.nl B.V. waarvan hij zogenaamd verduisterd zou hebben aangezien dit bedrijf Loterijverlies.nl B.V. meer waard is dan de Staatsloterij aldus de Belastingdienst. Roet wordt telkenmale door Staatsloterij en het Openbaar Ministerie als een geniaal jurist neergezet. Het is mede in dat licht bezien bizar en ongeloofwaardig dat Roet aldus zijn ‘goudparel’ Loterijverlies.nl B.V. om zee zou willen helpen. Daarnaast is Roet overigens ook doorgegaan met procederen toen er vrijwel geen euro meer in kas was. In 2012 was er bijvoorbeeld plus minus 12.000 euro in kas. Waar de veroordeling feitelijk op neerkomt is dat Roet in zijn eigen staart heeft gebeten. Alleen als je het niet goed op een rijtje hebt, doe je natuurlijk zoiets.

 

Voor de FIOD was overigens ook duidelijk waar de overeenkomst om ging en die verklaring zit in het dossier waar de rechters beschikking over hadden. De FIOD verklaarde en vroeg:

 

De overeenkomst aan u getoond als DOC-013 betreft een overeenkomst van een handtekeningenactie. Daarvoor is een statement of fact afgegeven (DOC- 014) en een e-mail van *** (DOC-072). Op grond van deze overeenkomst zijn er geen rechten van de deelnemers overgedragen. Hebben wij het zo goed begrepen?

Antwoord gehoorde:

"Ja."

 

Iedereen snapt het en heeft ernaar gehandeld. Het bevreemd Roet zeer dat nu ineens anders zou liggen.

 

Gezien de wijze waarop redenaties worden gemaakt door de rechtbank Zwolle en waarbij tal van argumenten niet eens behandeld zijn, vraagt Roet zich af of hij een eerlijke kans heeft gehad. Als het namelijk zo gaat, dan staat tevoren vast dat je net zo goed niet kunt verschijnen ter terechtzitting omdat je toch wel wordt veroordeeld. De rechtbank komt ook met geen enkel direct bewijs omtrent kwade bedoelingen, maar hangt dit eraan op dat de directie te Isle of Man zogenaamd niet helemaal wist wat was overeengekomen en het oprichten van rechtspersonen. Dat zijn natuurlijk volstrekt rechtmatige handelingen en ook in onderlinge samenhang. Nooit heeft Roet kwade bedoelingen gehad én heef puur zakelijk handelen voor ogen gestaan.

 

Dat de rechtbank Zwolle tal van argumenten uit de ruim 100 tellende pleitnota van Roets advocaat en Roet zelf niet gezien heeft blijkt ook wel uit het feit dat er zogenaamde argumenten van Roet worden behandeld in het vonnis die überhaupt niet genoemd zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het factuurstelsel en daarnaast het kasstelsel ter zake de btw. En overigens dat niet alleen, óók aan argumenten die wel genoemd zijn besteed de rechtbank geen aandacht. Er is bijvoorbeeld door Roet aangedragen dat in de wet op de omzetbelasting staat dat er omzetbelasting wordt gerekend over diensten verricht vanuit Nederland. Er is niks verricht vanuit Nederland en al zou er al een bedrag ontvangen zijn in Nederland dan is er nog steeds niks verricht. Als je bijvoorbeeld een ticket boekt van Amsterdam naar Brussel met de Thalys dan staat daar de BTW uitgesplitst tussen Nederland en België. Er staat geen BTW bij in Frankrijk omdat je niet de Thalys naar Parijs hebt genomen, maar van Amsterdam naar Brussel. Er wordt dus niks verricht vanuit Nederland. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat het niet gaat om het moment van betaling maar om de economische realiteit. De concurrerende Stichting Staatsloterijschadeclaim met exact dezelfde voorwaarden betaalde ook geen BTW. En dat alles is overgelegd bij de rechtbank. De rechtbank doet niks met die argumenten en verwijst in haar vonnis naar een website van de Belastingdienst en een paar zoekwoorden die je zou kunnen intoetsen op de website van de belastingdienst. Het spijt Roet zeer, maar op die manier kom je niet tot een juiste analyse voor een ordentelijk vonnis. Sowieso is het een onjuiste gedachte dat Roet zou moeten afgaan en zelfs niet meer mag nadenken van wat adviseurs ergens van vinden terwijl die opinies onjuist zijn. Roet heeft verder een belastingtechnische achtergrond en er werd overigens bij de Staatsloterij door menig adviseur gezegd dat hij niet van de Staatsloterij zou kunnen winnen. Roet heeft tot aan de Hoge Raad gewonnen van de Staatsloterij én dat is zeker niet te danken aan advocaten waarvan hij afscheid heeft genomen omdat ze niks van de zaak begrepen. Blijkbaar eist de rechtbank van Roet dat hij hoe dan ook adviezen opvolgt en tegen beter weten in adviezen opvolgt. Dat de rechtbank de argumenten van Roet niet eens behandelt is natuurlijk veelzeggend. Roet gaat en zal er alles aan doen dat hij geen tweede weerloze Lucia de B. wordt of de twee Van Putten (oftewel onterecht veroordeeld worden).

 

Sowieso heeft Ferdy Roet tijdens de zitting de indruk gekregen dat de werkdruk bij de betreffende rechters veel te hoog is. Zo werd de zaak pas na enkele weken formeel gesloten zodat er tijd gewonnen kon worden om ook andere zaken naast die van Roet te behandelen. Verder was een complete doos met verweer van Roet, wat in november 2020 al door een deurwaarder was betekend überhaupt niet eens geopend, maar daarentegen was wél door de rechtbank het door de FIOD ingekleurde dossier doorgenomen. Voor Roet voelt dit erg onrechtvaardig. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat stukken van de FIOD die wil veroordelen en daartoe geend is wél worden doorgenomen, maar van de beklaagde niet. In een andere lopende zaak is dat dossier overigens wel netjes door een rechtbank doorgenomen.

 

Tijdens de zitting merkte Roet al dat er slechte intenties waren, omdat er een citaat door de rechtbank werd voorlezen als een zogenaamd citaat van Roet en daarbij Bart Mos van De Telegraaf werd aangekeken. ‘Kennelijk met het doel om oogcontact te maken met Mos zodat hij dat citaat kon noteren in een publicatie’, aldus Roet. Wat bleek echter? Het citaat is nooit door Roet gezegd en ter zitting wees Roet de voorzitter daar direct op met daarbij de opmerking  naar de voorzitter dat het spel wel eerlijk gespeeld moet worden.

 

Hypocrisie

Roet vraagt zichzelf af waar degenen waren die Roet zo nodig de maat moesten nemen toen Roet geheel uit eigen zak doorprocedeerde tegen de Staatsloterij na het verliesgevende vonnis bij de rechtbank in 2010? Roet kan en mag kennelijk niet winnen én moet de maat worden genomen omdat hij te veel succes heeft gehad. Het binnenhalen van miljoenen aan opbrengsten binnen zijn onderneming Loterijverlies.nl B.V. leidt immers tot afgunst en jaloezie hoe hard daarvoor ook gewerkt is en wordt. De 67 miljoen die de curatoren van de DSB Bank hebben verdiend kraait verder geen haan naar. Waar waren die hypocrieten om Roet te ondersteunen in slechtere tijden? Denk verder ook  aan Bart Mos die telkenmale op gevoelens van afgunst bij het volk probeert in te spelen. Geld waar Roet en zijn ondernemingen  recht op hebben omdat hij er zijn handen voor in het vuur heeft gestoken tegen de Staatsloterij die jarenlang het volk bedrogen heeft. Niemand heeft de strijd aangedurfd met de Staatsloterij behoudens Roet. Het lijkt ineens wel alsof anderen dan Roet en zijn bedrijf Loterijverlies.nl B.V. het procesrisico hebben genomen.

 

Tal van zaken zijn en hebben de revue gepasseerd die het daglicht volstrekt niet kunnen verdragen met als absoluut dieptepunt de ontmaskering van een rechter die simpelweg werkte op het kantoor van de partij die de claim, waar Ferdy Roet uiteindelijk eigenaar van is, over te nemen. Nota bene werkte een persoon fulltime onder Van den Emster om van Roet proberen de miljoenenclaim over te nemen. Die persoon is nu óó rechter bij een andere rechtbank.

 

Duidelijk komt uit de zaak tegen Roet wederom naar voren dat het niet gaat om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen. Roet wil mensen ervoor waarschuwen dat zij als het even kan nooit bij een rechtbank komen aangezien er vrijwel nooit wat te winnen valt. Al is het maar vanwege de torenhoge juridische kosten, de stress en de onvoorspelbaarheid van wat nu eigenlijk de rechtbank zal beslissen. Een rechter die andere rechters opleidt vertelde Roet ook dat rechters worden opgeleid dat ze hun wetboek, maar aan de kanten moeten neerleggen en moeten rechtspreken volgens wat ze er van vinden. Waar dit toe leidt blijkt uit het bovenstaande. Het is belangrijk dat er volgens juridische rationaliteit en feiten wordt beoordeeld. Met een 'juridisch oordeel' gebaseerd op drijfzand worden mensen waaronder nu Roet in evidente vorm benadeeld.

 

Marteling

Wat daarnaast bizar is, is dat Roet 31 dagen lang in zijn cel ‘gemarteld’ is, geen medicijnen kreeg en 7 kilo is afgevallen. De rechtbank besteedt hier geen woord aan in haar vonnis en daaruit blijkt dat Roet weer te vrezen heeft voor marteling. De rechtbank besteedt hier volgens Roet geen aandacht aan, omdat het absolute wangedrag van de Nederlandse Staat moet worden afgedicht en er daarom geen woord aan mag worden besteed in vonnissen. Bij de toeslagenaffaire zagen we soortgelijk gedrag, omdat het staatsbelang moest prevaleren. Rechters hadden en hebben altijd voldoende juridische gereedschap ter beschikking gehad om de argeloze burger gelijk te geven, maar dat gebeurde dus niet.

 

Dankwoord

Het enige waarvoor Loterijverlies wil danken is de complimenten naar Roet toe als dat hij een geniale jurist zou zijn en daarnaast bekend staat als iemand die niet opgeeft en een zeer grote winst heeft behaald door onder meer jarenlang bedrog door de Staatsloterij aan te tonen. Het is natuurlijk in dat opzicht buitengewoon spijtig dat de rechtbank niet de motivatie heeft gehad de door Roet aangedragen argumenten tegen het licht te houden zoals wel is gedaan door het gerechtshof te Den Haag in de zaak tegen de Staatsloterij.

 

Wilt u meer weten?

Lees dan hier het volgende rapport https://www.loterijverlies.nl/library/bijlage-nieuwsbrief-78.pdf

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus