Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Voorwaarden Loterijverlies

Definities

Loterijverlies          : Loterijverlies.nl B.V. statutair gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de KvK te Alkmaar onder nummer 37141868. Loterijverlies.nl B.V. is feitelijk gevestigd aan: Le Pollet 15 (5th Floor),  St. Peter Port, Guernsey GY1 1WQ

Cliënt                     : degene die een overeenkomst met Loterijverlies aangaat, waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.

Zaak       : procedure tegen de Staatsloterij in verband met onder meer hetgeen als aan de orde gesteld in de BW 3:305a actie (Hoge Raad, 30 januari 2015, zaaknummer: 13/04238) vanwege misleiding omtrent onder meer het prijzenpakket in de periode 2000 tot 2008 en de Koninginnedagloterij 2008. Doel van de procedure is het bewerkstelligen van een schadevergoeding in de vorm van geld dan wel nader overeen te komen soort schadevergoeding. Uitgangspunt is cliënt datgene te doen toekomen waar hij/ zij redelijkerwijs recht op heeft.

Staatsloterij           : de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij/ Staatsloterij B.V. ofwel daaraan gelieerde (rechts)perso(o)n(en).

Voorwaarden        : De Voorwaarden Loterijverlies, versie 24 oktober 2016

A             Algemeen

Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LOTERIJVERLIES dan wel de onder haar vallende entiteiten onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Tenzij anders (wordt) overeengekomen wordt de opdracht uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LOTERIJVERLIES dan wel de onder haar verantwoording werkende (externe) personen, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van cliënt is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk van deze Voorwaarden uitgesloten.

Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt. Indien een bepaling van een overeenkomst afwijkt van deze Voorwaarden, is die afwijkende bepaling alleen van toepassing op die overeenkomst. Voorwaarden en dergelijke van cliënt worden uitdrukkelijk niet aanvaard.

B             Derden

Door het aangaan van een overeenkomst met LOTERIJVERLIES geeft cliënt aan LOTERIJVERLIES opdracht de diensten met betrekking tot de vorderingen te verrichten of door (een) derde(n) te doen verrichten met inachtneming van het gestelde in deze Voorwaarden alsmede de Overeenkomst. Het staat LOTERIJVERLIES vrij ter uitvoering van de verleende opdracht werkzaamheden door bij het kantoor werkzame personen - onder hun verantwoordelijkheid - te laten uitvoeren en in voorkomende gevallen niet tot het kantoor behorende derden in te schakelen. Werkzaamheden door derden worden geacht begrepen te zijn onder de aan LOTERIJVERLIES verleende opdracht.

LOTERIJVERLIES is door cliënt gevolmachtigd om deze derden in te schakelen waaronder bijvoorbeeld een advocaat, notaris of accountant. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van niet tot het kantoor van LOTERIJVERLIES behorende derden is uitdrukkelijk uitgesloten. LOTERIJVERLIES is namens cliënt gemachtigd algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden. Deze voorwaarden incorporeren richting cliënt.

C            Betaling

De opdracht  wordt uitgevoerd voor een van de op de website gemaakte categorie en de één van de daarbij behorende opties. Wanneer een no cure, no pay fee van toepassing is wordt op dat moment in rekening gebracht indien er direct dan wel indirect compensatie wordt gegeven door een partij ter zake de vordering. Het resultaat behoeft niet rechtstreeks te zijn herleiden tot de werkzaamheden van LOTERIJVERLIES om interpretatieproblemen te voorkomen. Eventueel toegekende vergoedingen voor juridische kosten vervallen ten goede van LOTERIJVERLIES. De no cure, no pay fee, afgezien van eenmalig verschuldigd inschrijfgeld, bedraagt 20% (zegge: twintig procent), tenzij anders is overeengekomen. Client heeft zich eerder ingeschreven tegen ofwel 15% no cure, no pay ofwel 20% no cure, no pay naast de overeengekomen fee. Client erkent dat vergoedingen dan wel mogelijk nog verschuldigde vergoedingen van meet af aan verschuldigd zijn aan LOTERIJVERLIES dan wel dat Loterijverlies daar rechthebbende op is.

LOTERIJVERLIES is gerechtigd de opdracht op te schorten tot het moment dat van cliënt volledige betaling van de in het eerste lid genoemde donatie op de bankrekening van LOTERIJVERLIES onherroepelijk is bijgeschreven. 

Indien een voorschot is overeengekomen, zal geen nieuw voorschot verschuldigd worden.

Cliënt dient binnen veertien (14) dagen na ontvangst van factuur het inschrijfgeld te voldoen aan LOTERIJVERLIES. Indien automatische incasso wordt overeengekomen dan dient cliënt te zorgen voor voldoende saldo op de rekening en bij niet succesvolle incasso is cliënt in verzuim met betaling. Artikel C sub 6 is in dat opzicht van overeenkomstige toepassing.

Het risico dat ontstaat wegens wanbetaling van facturen en opschorting door LOTERIJVERLIES van werkzaamheden die zulks tot gevolg heeft, blijft volledig bij cliënt, ook als tijdens opschorting termijnen verstrijken (bijvoorbeeld van verjaring of voor het indienen van gerechtelijke stukken).

Cliënt  treedt bij niet-betaling binnen de gestelde termijn van een toegezonden factuur automatisch in verzuim; afdeling 11 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (wettelijke rente) is hierbij onverkort van toepassing. 

De opdracht is persoonlijk in die zin dat het anderen dan cliënt c.q. zijn / haar bedrijf of rechtspersoon geen recht hebben op de diensten die overeengekomen zijn. Telefonische adviezen worden enkel verstrekt aan degene die de opdracht rechtsgeldig ondertekend heeft, dan wel aan degene die door LOTERIJVERLIES als vertegenwoordiger van cliënt is geaccepteerd. Al hetgeen telefonisch wordt medegedeeld dan wel op andere wijze ter beschikking wordt gesteld kan nimmer worden wederverkocht dan wel op andere wijze ter beschikking worden gesteld dan enkel binnen het doel als afgegeven door LOTERIJVERLIES. Indien deze bepaling wordt geschonden verbeurt cliënt een niet voor matiging zijnde vatbare boete van € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) per overtreding onverminderd het recht voor LOTERIJVERLIES tot volledig verhaal van de dientengevolge geleden schade.

Veranderingen in de naam-, adres- en/of woonplaatsgegevens van cliënt dienen binnen dezelfde termijn als geldt voor de handelsregisterinschrijving schriftelijk te worden doorgegeven aan LOTERIJVERLIES. Nalatigheid ten deze komt volledig voor risico van cliënt.

LOTERIJVERLIES kan een extra bijdrage vragen in hogere rechtsinstanties voor zover dat in overeenstemming met cliënt wordt bepaald.

In het geval een provisie of een andere vergoeding moet worden berekend als percentage van de vordering of geïncasseerde bedragen, zijn deze provisies en andere vergoedingen tegen het toepasselijke tarief verschuldigd:

-1- over alle bedragen die door cliënt, haar agenten of bankiers, LOTERIJVERLIES of een derde ter zake van de vordering op de debiteur zijn ontvangen,                                                     met ingang van de dag waarop de inning van de vordering aan LOTERIJVERLIES is opgedragen;

-2- over alle bedragen die worden uitgekeerd in het kader van een wettelijke schuldsanering, faillissement of surséance van betaling die door of namens de debiteur zijn betaald, ongeacht de termijn waarop de betalingen zijn ontvangen na de dag waarop de diensten met betrekking tot de vordering zijn beëindigd;

-3- indien een schikking van een vordering  is getroffen: over het totale schikkingsbedrag vermeerderd met de bedragen uit het in het eerste lid van dit artikel

      bepaalde in aanvulling op het schikkingsbedrag;

-4- indien cliënt de opdracht aan LOTERIJVERLIES met betrekking tot de vordering intrekt voor beëindiging van de overeenkomst over het bedrag van de uitstaande vordering, vermeerderd met de bedragen die door of namens de debiteur overeenkomstig het in het eerste lid van dit artikel bepaalde betaald zijn;

-5-  over alle kosten voor werkzaamheden voor zover deze vordering in rechte is komen vast te staan; afgezien van betaling komen deze vorderingen bij een provisieregeling/No Cure, No Pay te allen tijde in zijn geheel aan LOTERIJVERLIES toe.

-6-  over al hetgeen in natura wordt uitgekeerd om te rekenen naar euro’s.

-7- mede over besparingen in de toekomst

 

D            De dienstverlening en haar gevolgen

LOTERIJVERLIES verleent collectieve juridische diensten voor haar eigen leden alsmede voor leden van derdedienstverleners tot wie LOTERIJVERLIES in een relatie staat. Cliënt mag in beginsel, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, echter niet juridisch dienstverlener zijn. De door LOTERIJVERLIES verrichte werkzaamheden en/of producten van LOTERIJVERLIES zijn uitsluitend voor cliënt bestemd en mogen door cliënt niet worden doorverkocht of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verricht en/of zijn verstrekt.

Het staat LOTERIJVERLIES vrij om een opdracht/donatie niet te aanvaarden indien sprake is van bijzondere omstandigheden en/of haar moverende redenen. Daarnaast kan een opdracht die valt buiten het werkterrein van LOTERIJVERLIES worden geweigerd.

 

Cliënt dient in te staan voor de juistheid en volledigheid van de door of vanwege cliënt aangeleverde gegevens en/of documenten die benodigd zijn voor de uitvoering van de opdracht en dient LOTERIJVERLIES te vrijwaren ter zake van eventuele onvolkomenheden hierin. Onleesbare stukken of documenten worden geretourneerd.

Indien cliënt surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is komen te verkeren, of indien cliënt zijn of haar onderneming staakt, geheel dan wel gedeeltelijk liquideert of anderszins in de exploitatie ervan wordt verhinderd, al dan niet door maatregelen van overheidswege uitgevaardigd, dan is LOTERIJVERLIES gerechtigd de overeenkomst wegens gewichtige redenen op te zeggen c.q. te beëindigen met onmiddellijke ingang. Gewichtige redenen voor opzegging zijn eveneens aanwezig indien LOTERIJVERLIES redelijke grond heeft om te weigeren de opdracht uit te voeren op door de klant gegeven aanwijzingen – zulks ter uitsluitende beoordeling van LOTERIJVERLIES – en cliënt niettemin LOTERIJVERLIES aan deze aanwijzingen wenst te houden, dan wel indien anderzijds omtrent de wijze van uitvoering der werkzaamheden geen overeenstemming kan worden bereikt. Bovendien kan LOTERIJVERLIES weigeren een opdracht te aanvaarden en/of kan een aanvaarde opdracht worden opgezegd indien blijkt van enig tegenstrijdig belang tussen meerdere cliënten van LOTERIJVERLIES dan wel aan LOTERIJVERLIES direct dan wel indirect gelieerde (rechts)personen. Behoudens de gevallen die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigen, geldt voor LOTERIJVERLIES een opzegtermijn van twee (2) weken. Ter zake deze beëindiging is LOTERIJVERLIES nimmer aansprakelijk voor schade uit hoofde van wanprestatie en/of onrechtmatige daad.

Bij een eenzijdige opzegging van een opdracht door cliënt blijven de tarieven van LOTERIJVERLIES van toepassing. Zowel het inschrijfgeld als het no cure, no pay percentage blijft onverminderd verschuldigd.

LOTERIJVERLIES is gerechtigd de overeenkomst dan wel dienaangaande werkzaamheden op te zeggen, stop te zetten of op te schorten wanneer verdere behandeling niet verantwoord is vanwege bijvoorbeeld te kort animo dan wel wanneer een aangebrachte zaak verder kansloos is in behandeling, zulks ter uitsluitende beoordeling van LOTERIJVERLIES.

Op alle stukken welke tot de procedures behoren heeft LOTERIJVERLIES copyrights alsmede alle overige intellectuele eigendomsrechten.

E             Tarieven

De tarieven en prijzen kunnen worden aangepast als gevolg van prijsinflatie of daarmee gelijk te stellen bijzondere omstandigheden.

Indien voor de overeengekomen werkzaamheden of voor een bepaald product een vaste prijs is afgesproken, dan wordt deze prijs direct in rekening gebracht en dient deze ook vooruitbetaald te worden.

Over eventueel als gevolg van de uitvoering van een gegeven opdracht onder LOTERIJVERLIES gestorte gelden van derden die aan cliënt toekomen, wordt geen rente vergoed.

Betaling van de declaraties van LOTERIJVERLIES dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na verzending daarvan. Betaling der declaratie veronderstelt acceptatie van de daarmee corresponderende werkzaamheden.

Indien om welke reden dan ook betaling van declaraties uitblijft, staat het LOTERIJVERLIES vrij de werkzaamheden voor cliënt op te schorten totdat volledige betaling van de betreffende declaratie(s) heeft plaatsgehad. Indien door cliënt een incassomachtiging is afgegeven ten gunste van LOTERIJVERLIES of andere derden tot wie LOTERIJVERLIES in rechtsbetrekking staat, dan geldt het bericht van de bank dat die machtiging niet tot betaling kon leiden als grond voor opschorting van werkzaamheden en tevens als verzuim van cliënt.

Indien een declaratie gebaseerd is op het product van werkzaamheden tegen een geldend tarief, dan strekt de urenspecificatie van LOTERIJVERLIES tot bewijs van de aan de zaak bestede tijd.

LOTERIJVERLIES is gerechtigd vanaf de datum dat cliënt in verzuim is met betaling door overschrijding van de in het vierde lid van dit artikel genoemde termijn, een rente te berekenen van 1% (zegge: een procent) per maand of gedeelte van een maand over de verschuldigde hoofdsom. Bovendien is LOTERIJVERLIES gerechtigd 15% over de hoofdsom voor buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 44,77,- (zegge: vierenveertig euro en drie cent) in rekening te brengen en daarnaast de tijd, verder gepaard gaande met het niet of niet tijdig betalen, aan cliënt over het bedrag der hoofdsom in rekening te brengen.

G            Uitvoering en aansprakelijkheid

LOTERIJVERLIES verricht haar werkzaamheden door gebruikmaking van communicatiemiddelen als (mobiele) telefoon, e-mail, telefax dan wel internet; cliënt stemt hiermee uitdrukkelijk in en checkt dan ook tenminste elke veertien dagen zijn of haar mail. Voor zover en zoveel mogelijk zorgt LOTERIJVERLIES voor bescherming van de privacy van cliënt en de gegevens van cliënt die middels genoemde communicatiemiddelen met LOTERIJVERLIES worden uitgewisseld. Voor inbreuk daarop door derden kan LOTERIJVERLIES evenwel niet instaan.

Cliënt is verplicht zijn of haar medewerking te verlenen aan zaken als; het verschaffen van bewijs dan wel nadere inlichtingen voor zover dat in zijn of haar mogelijkheid ligt en in redelijkheid door Loterijverlies kan worden verlangd.

Client machtigt Loterijverlies - op haar eigen naam en met uitsluiting van cliënt - alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de Staatsloterij hiertoe te bewegen(art. 7:423 lid 1 Burgerlijk Wetboek):

het voeren van onderhandelingen namens u en namens u akkoord te gaan met concrete voorstellen die naar de inschatting van Loterijverlies in uw voordeel zijn;

zo nodig opnieuw een of meer gerechtelijke procedures tegen Staatsloterij ofwel de overheid te beginnen;

zo nodig (wederom) beslag te leggen bij de Staatsloterij op gelden, bewijsstukken en andere zaken;

de door Staatsloterij aan u te betalen schadevergoeding namens en voor u te innen; en

alle andere (rechts)handelingen te verrichten die Loterijverlies in dit verband nuttig en / of nodig acht, waaronder het inschakelen van derden, zoals advocaten.

Loterijverlies is voorbehouden te bepalen of cliënt met een bepaald schikkingsvoorstel akkoord dient te gaan. Loterijverlies tracht altijd het beste voor de cliënt te bewerkstelligen, waarbij ook de belangen van Loterijverlies en andere belanghebbenden meewegen. Ten overvloede wordt ten aanzien van het voorgaande vermeld dat een schikking zich mede kan uiten in lagere kosten ten aanzien van huidige contracten dan wel toekomstige contracten met gedaagde(n). Uitgangspunt is echter een vergoeding.

Cliënt is op de hoogte van de gehele inhoud van de website van Loterijverlies.nl.

Indien cliënt opzettelijke valse informatie aan Loterijverlies verschaft met het oogmerk van wederrechtelijk voordeel, worden de overeengekomen percentages, kosten en dergelijke in rekening gebracht alsmede de opbrengsten welke Loterijverlies in redelijkheid kon verwachten.

Indien in het online aanmeldformulier op de knop aanmelden wordt gedrukt, wordt de onderliggende overeenkomst als overeengekomen beschouwd.

Loterijverlies behoudt te allen tijden het recht voor een cliënt te weigeren, wanneer Loterijverlies daar goede redenen voor heeft. Wat goede redenen zijn is aan Loterijverlies voorbehouden.

Client stemt er uitdrukkelijk mee in dat uit te keren gelden via de (IBAN) rekening van Loterijverlies dan wel een derdengeldrekening lopen, waarop Loterijverlies de door cliënt aan Loterijverlies verschuldigde gelden op inhoudt.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering vanwege LOTERIJVERLIES is afgesloten vermeerderd met het onder die verzekering geldende eigen risico. Indien de verzekering geen aanspraak op uitkering geeft, is de aansprakelijkheid in het desbetreffende geval beperkt tot het bedrag dat LOTERIJVERLIES van cliënt ontving voor de op dat geval betrekking hebbende werkzaamheden; deze beperking zal evenwel niet worden ingeroepen als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de persoon of personen belast met de leiding van LOTERIJVERLIES. Alle rechtsvorderingen die cliënt tegen LOTERIJVERLIES kan instellen vanwege de aan LOTERIJVERLIES verleende opdracht en de wijze van uitvoering ervan, vervallen een (1) jaar nadat de desbetreffende vordering is ontstaan.

Eventuele originele stukken worden desgewenst binnen één maand na de dag waarop de werkzaamheden die uit de opdracht voortvloeien zijn beëindigd aan cliënt geretourneerd. Het dossier wordt gedurende maximaal vijf jaar door LOTERIJVERLIES bewaard waarna het wordt vernietigd.

H            Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt. Deze voorwaarden vervangen eerdere voorwaarden. Uitdrukkelijk, ten overvloede en voor het geval al van toepassing verklaart cliënt hierbij tevens dat er geen rechtsrelatie (meer) is met Stichting Loterijverlies.nl dan wel is opgezegd door LOTERIJVERLIES.

Op de opdracht c.q. overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Bij een geschil met cliënt wordt altijd geprobeerd in goed overleg tot een oplossing te komen.

Deze voorwaarden treden in werking op 24 oktober 2016.

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus