Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Reactie tendentieuze berichtgeving

Reactie tendentieuze berichtgeving

Eerstens willen wij opmerken dat wij ons storen aan media als Tros Radar en/ of vanzelfsprekend De Telegraaf die telkenmale doelbewust en met slechte intenties de zaak Loterijverlies meer slecht dan goed doen. Voor wat betreft De Telegraaf hebben wij dat al vele malen aan de orde gesteld. Voor wat betreft Tros Radar ook al meerdere malen. Ter zake Tros Radar willen wij u er op wijzen dat de betreffende journalisten van Radar als Fons Hendriks absoluut niet weten en begrijpen wat zij communiceren omtrent de zaak Loterijverlies. Dat zullen wij in dit stuk nader aan de orde stellen.

(Niet) ontvankelijk

De uitspraak om Loterijverlies niet ontvankelijk te verklaren is naar ons oordeel op onjuiste gronden genomen en loopt in hoger beroep. Gezien een uitspraak van afgelopen zomer door de rechtbank Rotterdam http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2018:9219  staat het vrijwel vast dat wij wel ontvankelijk zullen worden verklaard. Daarin is immers het volgende verklaard:


Dat de BV niet kan optreden als eiseres bij een collectieve actie als bedoeld in art. 3:305a BW volgt reeds uit de omstandigheid dat zij geen stichting of vereniging is; zij stelt dan ook een dergelijke vordering niet in. Dat het ontoelaatbaar of misbruik van recht zou zijn om een wel voor haar openstaande weg in te slaan en in dat verband samen met de Stichting, maar met eigen vorderingen, als eiseres in deze procedure op te treden volgt niet uit de tekst, het systeem of de ratio van de wet, terwijl ook steun in de jurisprudentie ontbreekt. Wel dient de BV, vanzelfsprekend, te voldoen aan de eisen voor ontvankelijkheid in de vordering die zij instelt. Ook voor de BV zijn dat slechts de eisen van art. 302 en 303 BW nu zij optreedt als eiseres op basis van volmacht en lastgeving namens Uithol en Verbeek. Ook deze vorderingen –onder 10-16 van het petitum - hebben betrekking op de betreffende individuele polissen. Hetgeen hiervoor onder 4.16 en onder 4.18 e.v. werd overwogen geldt evenzeer voor de BV in haar hoedanigheid van gevolmachtigde/lasthebber.

Ook de BV, als gevolmachtigde/lasthebber, kan ontvangen worden in haar vorderingen en ook jegens haar wordt de incidentele vordering afgewezen.

 

Hieruit blijkt onmiskenbaar ook dat het vonnis van de rechtbank Den Haag ter zake de niet-ontvankelijkverklaring onjuist is. Aldus zijn de maatstaven van de 305a actie niet aan de orde, maar het voldoende belang criterium bij het instellen van de vorderingen op basis van lastgeving. AvroTros Radar begrijpt dit niet en evenmin de ‘advocaat’ Hendrik Jan Bos.

Voor het ondenkbare geval dat wij daadwerkelijk niet ontvankelijk zouden zijn zullen wij nieuwe procedures alleen met een andere basis inzetten. Zoals het direct procederen tegen de Staatsloterij voor deelnemers. Hoe dan ook zullen wij/de deelnemers vroeg of laat ontvankelijk worden verklaard. Dat garanderen wij bij deze.

Wij procederen op basis van een zogenoemde lastgevingsovereenkomst. De actie die wij namens de deelnemers voeren en die aanhangig is bij het gerechtshof Den Haag is dus uitdrukkelijk géén 305a actie. Dat is een belangrijk verschil, maar wordt door verschillende media (oftewel personen die zich niet moeten bemoeien met de bestaande procesgang) nog wel eens door elkaar gehaald. Wij procederen op basis van oude - maar wel bestaande en geldige - wetgeving op basis van een meer dan substantieel aantal lastgevingsovereenkomsten.

Wij willen trouwens aangeven dat procedures met een dergelijk belang vrijwel nooit bij een lagere rechtbank definitief wordt afgedaan. Daarnaast blijkt uit een ander gepubliceerd vonnis dat een lagere rechter in een andere zaak de materie niet goed in de vingers heeft (let op verschillende andere relevante zaken waar u in uw mail over spreekt komen tevens nog aan de orde).

Wij houden verder onze deelnemers exact op de hoogte en daarnaast blijkt uit allerlei openbare bronnen dat zij wel op de hoogte zouden moeten zijn. In een nieuwsbrief van vorig jaar is bijvoorbeeld nog het volgende vermeld:

Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft de rechtbank Den Haag ons onlangs niet-ontvankelijk verklaard in de zaak waarbij wij voor de deelnemers het inleggeld inclusief rente en kosten van de Staatsloterij terugvorderen. Dit is een déjà vu met de eerder gevoerde bodemzaak waar wij ook verloren, maar later tot aan de Hoge Raad toch hebben gewonnen.

Wij hebben inmiddels een 182 tellende pagina's beroep ingesteld exclusief de bijlagen. De rechtbank heeft in de zaak over het inleggeld naar ons oordeel zeer onjuiste redenaties gebruikt die enkel het belang van de Staatsloterij dienen. Zo is er door de rechtbank bijvoorbeeld gesteld dat wij geen commercieel belang zouden mogen hebben, hetgeen absoluut onjuist is nu wij no cure, no pay voor u werken. Ook is gesteld dat wij ons aan de claimcode dienen  te houden, terwijl in het consultatiedocument van de claimcode is aangegeven dat de claimcode niet voor NV's en BV’s geldt. Verder wordt nergens in de wetgeving er over gesproken dat deze claimcode ook voor BV’s en NV’s zou gelden. Het is overigens onmogelijk dat Loterijverlies ooit aan de claimcode kan voldoen nu er no cure, no pay wordt gewerkt.

Het doen van de vraag om een extra bijdrage te voldoen is meer dat op zijn plaats. Wij worden vroeg of laat toch wel ontvankelijk verklaard; en dat desnoods in een andersoortige procedure. Verder is er niemand die zoveel doet voor haar deelnemers als Loterijverlies. Er is niemand anders dan Loterijverlies.nl B.V. met een bewezen trackrecord waar het winnen van de Staatsloterij aan gaat. De zaak die wij namens de door ons opgerichte Stichting Loterijverlies.nl hebben gevoerd is namelijk feitelijk gezien door ons gevoerd.

Bijzondere Trekking

De Staatsloterij heeft een gratis trekking georganiseerd in mei 2017. Zoals u wellicht weet heeft Tros Radar de Bijzondere Trekking aanbevolen die neerkwam op enkele gratis Staatsloten. Het gerechtshof Den Haag heeft echter het volgende bepaald:

Staatsloterij ziet over het hoofd dat de schade als gevolg van de misleidende mededelingen van Staatsloterij niet bestaat uit het verlies van de kans op winst (het positief belang), maar uit de kosten van aankoop van een staatslot (het negatief belang) waarvan een aanzienlijk deel van de consumenten zou hebben afgezien, althans tegen dezelfde voorwaarden, wanneer Staatsloterij juiste en volledige mededelingen had gedaan.’

 Deze gratis trekking (de Bijzondere Trekking) blijkt echter doorgestoken kaart te zijn. De trekking stond namelijk al begin 2016 vast en het persbericht van de Staatsloterij in juni 2016 dat de Staatsloterij in onderhandeling zou zijn blijkt dus een farce. Verder heeft de minister van Financiën goedkeuring voor deze loterij gegeven, terwijl toenmalig staatssecretaris Wiebes nog aangaf dat het ministerie van Financiën geen bemoeienis zou hebben bij een mogelijke schikking, waarover zo dadelijk meer.

Normaal gesproken zou je mogen verwachten dat juist de overheid, althans de daartoe behorende instanties, een schikking zou voorleggen aan het gerechtshof Amsterdam ingevolge de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade. Daar heeft de Staatsloterij niet voor gekozen. Zij heeft zelfs afgestemd met de Kansspelautoriteit dat de loterij op die basis zou worden vormgegeven dat bezwaar niet mogelijk zou zijn.

De kans dat deze gratis loterij niet algemeen verbindend zou worden verklaard was immens. Immers:

  • Er werden slechts enkele gratis Staatsloten verstrekt. Terwijl de Hoge Raad heeft bepaald dat de schade niet bestaat uit een minuscuul kansverschil, maar uit de aankoopbedragen van de Staatsloten. De gemiddelde ‘waarde’, voor zover daar al van gesproken kan worden, bedroeg 5 euro. Het restrictieve kansspelbeleid, waarbij enkel binnen de kanaliserende gedachte (oftewel alleen een kansspel aanbieden wanneer men wil gokken) kansspelen mogen worden aangeboden, aanwenden om bedrog af te kopen biedt de wetgeving simpelweg geen opening voor.

 

  • De loterij op zich is misleidend en in strijd met de wet vanwege het feit dat:
  • Loterijen niet georganiseerd mogen worden ter afkoop van bedrog. Dat betreft immers niet een bestaande speelbehoefte.

 

  • Het feit dat er plusminus 8 miljoen loten meededen en deelnemers een voorstelling van zaken hebben dat er rond de 3 miljoen lotnummers meedoen om hun kansen te bepalen. Inherent daaraan is dat door het gerechtshof Den Haag op 28 mei 2013 nog het volgende is bepaald:

Dat gevoel is aanzienlijk positiever bij een loterij met 20 prijzen/winnaars uit 3 miljoen loten dan bij een loterij met 20 prijzen/winnaars uit 18-21 miljoen loten of, wat ongeveer hetzelfde is, 3 of 4 prijzen/winnaars uit 3 miljoen loten.

  • Vele malen is gecommuniceerd dat het om een gratis trekking gaat, terwijl in de richtlijn op de oneerlijke handelspraktijken is bepaald dat een dergelijke uiting onder alle omstandigheden misleidend is wanneer dat feitelijk niet gratis is. Immers: men deed afstand van een claim met daarbij finale kwijting. Daarnaast stond dat overigens ook in de (illegaal) verstrekte ‘vergunning’ door de Kansspelautoriteit, die aldus heeft laten zien haar taak niet serieus te nemen waar het de Staatsloterij aangaat. Immers de Kansspelautoriteit keurt een loterij goed ter afkoop van bedrog en heeft niet toegezien op de door haar gestelde voorwaarden, die overigens van meet af aan illegaal zijn aangezien een loterij ter afkoop van bedrog niet kan binnen het kansspelbeleid.

Bij deze loterij is aldus finale kwijting ‘overeengekomen’ ter zake onder meer bestuurders en dergelijke. Deze bestuurders waren reeds in 2016 allen gedagvaard, wat in dat opzicht zeer opmerkelijk is.

Niks zegt AvroTros Radar doelbewust omtrent voorgaande en tevens niet dat een door Loterijverlies ingeschakelde professor (dus niet een of andere (B-)journalist van AvroTros Radar die denkt de materie te begrijpen) dat er, gelet op de bewoordingen van het arrest van de Hoge Raad, geen hoge eisen zullen worden gesteld voor wat betreft het feit dat vrijwel alle deelnemers hebben aangegeven bij een juiste voorstelling van zaken niet althans niet onder dezelfde voorwaarden loten te hebben gekocht. Alle deelnemers zijn ook in gelijke mate/soortgelijke wijze bedrogen. Men kon namelijk niet weten dat de Staatsloterij op de achtergrond een truc uitvoerde waardoor veel prijzen nooit werden uitgekeerd en hun winkansen substantieel kleiner waren. De journalistiek van Tros Radar laat zich omschrijven als een (b-)advocaat benaderen voor een paar populistische oordelen en dat als de waarheid trachten te verheffen in een tendentieuze uitzending. Dit is vanzelfsprekend geen zorgvuldige journalistiek, doch gezien het belabberde trackrecord van AvroTros Radar waarbij zij vele malen is veroordeeld, ook weer niet vreemd.

Onmiskenbaar komt het beeld naar voren dat AvroTros Radar helemaal niks doet voor de door Staatsloterij bedrogen deelnemers na het arrest van de Hoge Raad in 2015. Sterker nog AvroTros Radar spant naar ons oordeel samen met partijen als de Staatsloterij ofwel de corrupte partij Liesker die door middel van een truc en samenwerking met een corrupte rechter Loterijverlies tracht over te nemen. Hendrik Jan Bos wordt zelfs betaald door Liesker om Loterijverlies zwart te maken en trachten de claim over te nemen samen met Sara en Chris Liesker. Wij willen u dan ook waarschuwen tegen deze Hendrik Jan Bos alsook tegen AvroTros Radar

Deelnemers van Loterijverlies hebben naar ons oordeel recht om hun inleg terug te vorderen inclusief de rente en dienen en moeten gecompenseerd worden. Dat is waar het om gaat en wij hopen van harte dat de lezer van dit artikel begrijpt dat er partijen met onzuivere bedoelingen zijn die andere belangen behartigen dan die van de deelnemers.

Lees hier meer omtrent het ‘Manifest van Loterijverlies & Deelnemers’

https://www.loterijverlies.nl/Loterijverlies-deelnemers-dienen-manifest-Tweede-Kamer

En hier de tekst van het ‘Manifest van Loterijverlies & Deelnemers’

https://www.loterijverlies.nl/library/kamervragen.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus