Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Deel 1 van 3 - Aangifte tegen Staatsloterij, Onkenhout, Driessen en Leedekerken

Geachte heer/mevrouw (geadresseerde), 

In dit schrijven zal worden uiteengezet op welke wijze de Staatsloterij zich naar het oordeel van Loterijverlies.nl B.V. (wederom) schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte en/of oplichting en/of overtreding van art 336 Sr. Da aangifte is tegen de navolgende personen gericht:  

  • Niels Onkenhout (Staatsloterij) 
  • Jasper Leedekerken (advocaat Staatsloterij werkzaam bij Van Doorne N.V.) 
  • Jan Driessen (woordvoerder Staatsloterij) 

 

Ook richt de aangifte zich tegen de Staatsloterij. 

Er is onder meer het beeld voorgespiegeld dat er slechts beperkte middelen beschikbaar waren voor een schikking. Dit onder andere door te wijzen naar het zogenaamd beperkt beschikbare vermogen, maar daarbij te verzwijgen dat de Staat garant staat.  

Niels Onkenhout zei hierover het volgende tegen De Telegraaf op 29 juli 2017: 

'Het oplossen van de problemen rond de onjuist voorgestelde winkansen heeft de Staatsloterij 30 miljoen euro gekost, ,,van prijzengeld tot en met de executie". Dat zegt topman Niels Onkenhout in een interview met De Telegraaf. Hij noemt het bedrag ,,een onwaarschijnlijk grote aanslag op ons eigen vermogen" maar ook ,,absoluut noodzakelijk". '

De Staatsloterij heeft verder aan de rechtbank Den Haag, maar ook aan Loterijverlies.nl B.V. het volgende laten weten d.d. 29 juli 2017: 

'De Staatsloterij heeft geen enkele reden om aan te nemen dat het verhaalsactief zoals dat blijkt uit de jaarrekening 2014 (ad EUR 73 miljoen) afwijkt van het potentieel aansprakelijke vermogen per vandaag. '

Terwijl de Staat dus garant staat. Het verhaalsactief is volstrekt anders dan is voorgespiegeld. Dit overigens nog afgezien van allerlei gronden waaruit blijkt dat de Staatsloterij moet worden vereenzelvigd met de Staat. De Staatsloterij wordt namelijk beheerd door de Staat. Wiebes stelde bijvoorbeeld nog het volgende over de fusie (Kamerstukken 2015-2016, 9 oktober 2015, nr. 34315): 

 

'Dit alles afwegend stem ik als beheerder van de Staatsloterij in met een fusie tussen de Staatsloterij en SNS. '

Niets is de Staat én daarnaast de Staatsloterij overigens vreemd. In stukken die absoluut vertrouwelijk moesten blijven en waarbij Staatsloterij/ Leedekerken/ Onkenhout zich hevig hebben verzet tegen publicatie door middel van procedures, valt namelijk onder meer het volgende te lezen (brief van 27 januari 2016 van de Staatsloterij aan het ministerie van Financiën aangeduid als): 

'Het is van groot belang te benadrukken dat deze strategie niet extern wordt gecommuniceerd/ in zeer beperkte mate intern wordt gecommuniceerd. 

… 

Dit ambitieuze doel wordt bereikt door een proactieve sturing/ beïnvloeding door SENS van het totale proces. Vanzelfsprekend, met nuance dat SENS niet altijd leidend is of kan zijn in de verschillende juridische procedures.  

En stelt de Staatsloterij het volgende tegen het ministerie van Financiën (mail van 11 februari 2015 van de Staatsloterij aan het ministerie van Financiën):We zijn, zoals gisteren ook aangegeven, graag betrokken bij de finale beantwoording van de Kamervragen. '

De Staatsloterij is voorts dermate manipulatief geweest in haar gedrag jegens Loterijverlies – en Ferdy Roet – dat de Staatsloterij in 2015 de strategie had om enkel reactief te reageren en alleen maar te stellen dat er sprake was van moeizame onderhandelingen. Ook kwam de Staatsloterij met geen enkel aanbod.  

Ferdy Roet liet nog aan een van zijn advocaten weten: 

‘De enige deal dat ik mijn mond wil houden is dat er geld op tafel moet komen voor de deelnemers.’

De Staatsloterij, de Belastingdienst en andere organen van de Nederlandse Staat hebben vervolgens een  strategie ontwikkeld en aangenomen om Roet te torpederen. Dit onder meer door hem torenhoge belastingaanslagen te sturen en zijn bedrijf Loterijverlies.nl B.V. te waarderen op een hoger bedrag dan de Staatsloterij volgens de fiscus zelf waard is. Tevens door hem te proberen in de maag te splitsen dat er sprake is van inleggelden, terwijl er altijd van deelnamekosten is gesproken. Eveneens is er sprake van het feit dat er op basis van no cure, no pay wordt gewerkt en daarnaast op basis van vergoeding van kosten.  De fiscus deelt terecht het standpunt van Roet dat er sprake is van opbrengsten van zijn bedrijf. Voor zover daar voorzieningen van mogen worden genomen kan Loterijverlies.nl B.V. daartoe besluiten. De Belastingdienst wil in ieder geval dat Roet een miljoenenwinst neemt omdat er geen plaats is voor voorzieningen en die zodoende aan de aandeelhouder al dan niet kan uitkeren. De Staat handelt hier eveneens te kwader trouw en met boze opzet. Een van de pilaren onder deze kwade trouw zijn Jasper Leedekeren alsook Bart Mos van De Telegraaf die doelbewust anders verkondigen dan zij moeten weten of weten. 

Ook heeft de Staatsloterij de rechtbank Den Haag bedrogen door te verzwijgen dat de Staat garant staat. Verder is over gratis gesproken door bijvoorbeeld de woordvoerder van de Staatsloterij terwijl die gratis trekking helemaal niet gratis was.  

De Staatsloterij heeft daarnaast de rechtbank Den Haag schriftelijk laten weten dat de eis van Loterijverlies.nl B.V. om afspraken te overleggen tussen de Staat en de Staatsloterij niets anders dan een fishing expedition zou zijn. Volgens Staatsloterij zou het gissen zijn waar Loterijverlies.nl B.V. op doelt. De Staat der Nederlanden stelde doelbewust hetzelfde. 

Artikel 326 lid 1 Wetboek van Stafrecht bepaalt als volgt: 

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

 

Artikel 336 lid 1 Wetboek van Stafrecht bepaalt als volgt: 

De koopman, de bestuurder, beherende vennoot of commissaris van een rechtspersoon of vennootschap, die opzettelijk een onware staat of een onware balans, winst- en verliesrekening, staat van baten en lasten of toelichting op een van die stukken openbaar maakt of zodanige openbaarmaking opzettelijk toelaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

 

Valsheid in geschrifte artikel 225 Wetboek van Strafrecht bepaalt als volgt: 

1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik. 

 

Bij uitspraak van de rechtbank Den Haag, zaaknummer C009-528457-KG ZA 17-310 (2), 10 maart 2017 (productie 2): heeft de rechtbank Den Haag als volgt overwogen bij een ophef van beslag dat was gelegd door Loterijverlies.nl B.V. voor een bedrag van plusminus 121 miljoen euro: 

'Bovendien heeft continuering van het beslag als gevolg dat de Staatsloterij voor het eerst in haar bijna 300-jarige historie niet aan haar verplichtingen kan voldoen om (tijdig) prijzen aan haar deelnemers uit te kunnen keren, hetgeen continuïteitsbedreigende gevolgen zou kunnen hebben voor de (reputatie van) de Staatsloterij. Als de Staatsloterij in haar continuïteit bedreigd wordt als gevolg van (onverkorte) handhaving van het beslag, is dat ook in het nadeel van de (gepretendeerde) crediteuren van de Staatsloterij, waaronder Loterijverlies en de bij haar aangesloten consumenten. Ook dit is een zelfstandige reden voor opheffing van het beslag. 

Voorts kan niet uit het oog verloren worden dat – zoals de Staatsloterij terecht stelt – de negatieve publiciteit rond de beslaglegging en daarmee de onzekerheid bij deelnemers aan het staatsloterijspel over de mogelijkheid van de Staatsloterij om aan haar verplichting om prijzen uit te keren te voldoen gevolgen kan hebben voor toekomstige loterijverkopen en daarmee voor de continuïteit van de Staatsloterij. ' 

 

De Staatsloterij heeft in die zaak voorts, voor zover niet uit voorgaande overwegingen kan worden afgeleid, het volgende verkondigd: 

'Gelet op het voorgaande is niet aannemelijk dat de vorderingen van de deelnemers van Loterijverlies in een bodemprocedure worden toegewezen. Laat staan dat vanmiddag voorlopig kan worden vastgesteld dat Loterijverlies een opeisbare vordering heeft die het eigen vermogen van de Staatsloterij overstijgt. Bij die stand van zaken kan niet van de Staatsloterij worden verwacht dat zij haar wettelijk verplichte afdracht aan de Staat4 en haar kerntaak (het organiseren van het staatsloterijspel en uitkeren van prijzen aan deelnemers) tot nader order opschort. 

… 

De Staatsloterij heeft geen enkele reden om aan te nemen dat het verhaalsactief zoals dat blijkt uit de jaarrekening 2014 (ad EUR 73 miljoen) afwijkt van het potentieel aansprakelijke vermogen per vandaag. Ook aldus bezien is er geen reden om de Staatsloterij te verbieden aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen jegens de Staat en haar klanten te voldoen.'

 

De Staat der Nederlanden staat echter garant 

Tussen de Staat en de Staatsloterij dat de Staat alle schade bestaat die voortvloeit uit de litigieuze misleiding/bedrog door de Staat gedragen wordt (productie 1):

AFBEELDING 

'Het goedkeuringsbesluit moet getekend worden aangezien er met de beneficianten een fusieovereenkomst is gesloten waarin is afgesproken dat de kosten als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad door Staatsloterij, en daarmee Financiën als aandeelhouder, moeten worden gedragen.' 

 

Dit is bij fusieovereenkomst die is overeengekomen in het jaar 2015 overeengekomen. Ondanks dit gegeven beweerde de Staatsloterij in de rechtszaak tegen Loterijverlies.nl B.V. onder meer dat haar vermogen slechts 73 miljoen bedraagt en haar continuïteit in gevaar is door beslagen van plusminus 121 miljoen euro ter zake het feit dat de kosten als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad door de Staatsloterij worden gedragen en aldus niet door de Staat. Hiermee heeft de Staatsloterij onmiskenbaar valsheid in geschrifte gepleegd/oplichting gepleegd. Zij heeft immers samen met haar advocaten alsmede het bestuur het beeld doen schetsen dat er helemaal geen geld beschikbaar is voor een schikking en vervolgens daarmee de bedrogen deelnemers bewogen tot deelname aan de gratis trekking én daarnaast verder af te zien van procedures. Het heeft immers geen tot weinig zin om te procederen want er is toch geen geld beschikbaar voor een betere deal. Het gaat erom bij oplichting dat door een samenweefsel van verdichtsels etc. iemand is bewogen tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld. Aldus is daar hier sprake van aangezien dus bedrogen deelnemers verlokt zijn om gratis staatsloten te ‘nemen’ en niet verder te procederen. Dat dit belangrijk is blijkt wel onder meer uit de volgende feiten: 

  1. Onkenhout dit expliciet noemt; 
  2. het aan de orde is gesteld in de vaststellingsovereenkomst; 
  3. de media daarover publiceert; 
  4. Deelnemers zich bedrogen voelen. 

 

Voorts is er sprake van valsheid in geschrifte (art. 225 wetboek van strafrecht). Zie daarvoor de aangehaalde conclusies van antwoord bij rechtbanken alsmede de vaststellingsovereenkomst met Stichting Staatsloterijschadeclaim waarbij is gesteld alsof er slechts enkel het eigen vermogen beschikbaar zou zijn. In de overeenkomst met Stichting Staatsloterijschadeclaim heeft Staatsloterij het over haar vermogen en dat daar een onderzoek naar is gedaan. Een zeer belangrijke omstandigheid is daarbij dat Staatsloterij daarbij aldus niet heeft vermeld dat de Staat garant staat.  

 

Om dit kracht bij te zetten heeft Wiebes ook nog het volgende aangegeven tijdens een commissievergadering van de Tweede Kamer (Kamerstukken 26 maart 2016,
28165 nr. 248): 

 

We passen mijn positie zorgvuldig af. We moeten iedereen zo vrij mogelijk laten in het uitoefenen van de mogelijkheden om zijn recht te halen en daar op geen enkele manier in hinderen. De mensen in de zaal, maar ook de rechter, hebben echt geen behoefte aan een staatssecretaris die daarover filosofeert en een mening heeft. Dat is mijn rol niet en ik wil daar weg van blijven. Voor je het weet, schaad je iemand of doe je iemand tekort. Mijn rol is wel om bij de onderneming aan te dringen op een minnelijke schikking, het liefst zo snel mogelijk.  

 

Dit terwijl Dijsselbloem een expliciet akkoord heeft gegeven voor de gratis (bijzondere) trekking in 2017 en dat akkoord vooraf een vereiste was van het ministerie van Financiën. Wat Wiebes hier dus stelt dat de staatssecretaris/het ambt staatssecretaris daar geen mening over zou hebben is volstrekt gelogen.  

Beide bewindslieden van MINFIN hadden voorafgaand aan de onderhandelingen met de Stichting Staatsloterijschadeclaim overigens al bepaald dat er ter compensatie een gratis trekking moest komen (mail 6 juni 2016 van ministerie van Financiën aan Staatsloterij): 

 

benadrukt dat er geen afspraak gemaakt kon worden zonder dat de staatssecretaris (Wiebes dus) daar goedkeuring aan zou hebben gegeven. Er moet dan ook voldoende ruimte zijn voor aanpassingen die Financiën wenst’.  

 

Bij navraag aan de Staatsloterij en de Staat of er al dan niet afspraken zijn gemaakt omtrent het dragen van de kosten ten gevolge van het arrest, antwoordden zowel de Staatsloterij als de Staat der Nederlanden ontkennend. 

Loterijverlies.nl B.V. vorderde (bron inleidende dagvaarding augustus 2016):

'Zoals in de inleiding van deze dagvaarding reeds kort omschreven hebben Loterijverlies en de bij haar aangesloten personen er recht en belang bij te weten welke afspraken Staatsloterij met de Staat, MinFin en haar toezichthouder zijn gemaakt over de door Staatsloterij aan de Staat jaarlijks betaalde en te betalen en de daaraan verbonden voorwaarden. Zowel de Staat, MinFin, haar toezichthouder als Staatsloterij waren er immers van op de hoogte was dat die deze betalingen haar uiteindelijk onvoldoende vermogen zouden laten om aan de voorzienbare schadeclaims van Loterijverlies en de bij haar aangesloten personen te voldoen. Als gezegd is het zeer onwaarschijnlijk voor dat Staatsloterij als overheidsdeelneming, de Staat/MinFin als haar eigenaar en de Nederlandse Kansspelautoriteit als haar toezichthouder met een dergelijk (wan)beleid akkoord zouden zijn gegaan zonder nadere afspraken te maken over eventuele voorwaarden waaronder Staatsloterij gerechtigd is deze betalingen geheel of ten dele ongedaan te maken, dan wel anderszins aanspraak te maken op financiële steun door de overheid teneinde haar crediteuren in het geval van gehele of gedeeltelijke toewijzing van de daaruit voortvloeiende vorderingen te kunnen voldoen.  

Loterijverlies heeft er dan ook recht en belang bij wege van incidentele vordering inzage te verkrijgen in alle tussen deze partijen omtrent deze afspraken gewisselde informatie, inclusief de documentatie waarin dergelijke afspraken zijn vastgelegd. Deze vordering strekt ertoe Loterijverlies in staat te stellen haar vorderingen jegens Staatsloterij nader aan te scherpen en haar petitum daaraan aan te passen. Loterijverlies zal deze incidentele vordering onderstaand nader onderbouwen.' 

 

De Staatsloterij (conclusie van antwoord op voorgaande): 

'De vordering van Loterijverlies BV voldoet in geen enkel opzicht aan de eisen die artikel 843a Rv daaraan stelt. Sterker, het is een schoolvoorbeeld van een fishing expedition, waarbij Loterijverlies BV de netten uitgooit om te bezien of er misschien iets interessants kan worden gevonden. Reeds daarom dient de vordering te worden afgewezen. 

De vordering op de voet van artikel 843a Rv kan overigens evenmin worden toegewezen nu deze  onvoldoende  gespecificeerd is. Loterijverlies BV vordert  samengevat om  "alle stukken" en afspraken in het bezit van de Staatsloterij "die een licht kunnen doen schijnen" hoe binnen de Staatsloterij is omgegaan met niet nader gespecificeerde "problematiek''. Daaronder verstaat Loterijverlies kennelijk (i) "alle informatie" van het bestuur en "de contacten" met de raad van commissarissen ter zake, (ii) "alle informatie" ter zake over "de contacten" "tussen Staatsloterij en de Staat, MinFin, Minjus, haar toezichthouders, haar accountants of eventuele andere externe partijen".80 

In de eerste plaats is het gissen waar Loterijverlies BV precies op doelt met "deze problematiek". Op basis van de dagvaarding kunnen dat tal van onderwerpen zijn. In de paragraven direct voorafgaand aan de omschrijving van de vorderingen worden onder meer genoemd: het niet treffen van een voorziening, 81 de afdrachten in het verleden, 82 de toekomstige afdrachten 83 en het kwalificeren van de risico's in de jaarrekening. 84'

 

Lees hier verder: https://www.loterijverlies.nl/Aangifte-tegen-Staatsloterij-Onkenhout-Driessen-Leedekerken-deel2van3 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus