Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Pleitnota Stichting Loterijverlies.nl directiezaak

Geachte lezer,

Onderstaand treft u de pleitnota aan zoals voorgedragen tijdens de zitting van 23 mei jl.. Daarnaast hebben wij nog een verweerschrift ingediend vóór de zitting.

Met vriendelijke groet,

Loterijverlies

Edelachtbare college!

Inleiding

1.           Voor u ligt de vraag of Breton – dan wel dhr. Roet als voormalig bestuurder – zich schuldig heeft gemaakt aan handelen in strijd met enige norm. Handelen dat moet leiden tot een ontslag of schorsing van Breton als bestuurder van Loterijverlies.

2.           Van een zodanig handelen is simpelweg géén sprake. Een dergelijke norm is niet geschonden. Niet het uitkeringsverbod, niet de statuten en noch financieel wanbeheer. Verzoekers slagen niet in hun materiële verwijten.

3.           Maar ook processueel zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen bij het verzoek van Verzoekers. Dit alles leidt tot de conclusie dat Verzoekers niet ontvankelijk zijn in hun verzoek. Althans dat het verzoek moet worden afgewezen.

4.           Het verweerschrift geeft een gemotiveerde uiteenzetting van de weren van Gerekwestreerden. Ik zal er een aantal benadrukken.

Niet ontvankelijkheid

5.           Verzoekers zijn géén belanghebbenden. Althans zij laten na om zulks aan te tonen. Zij hebben helemaal géén eigen belang bij deze zaak. Zij laten zich voor het karretje spannen van de betalende derden.

6.           Ook hier vandaag laten Verzoekers na om kenbaar te maken wie de betalende derden is. De simpele vraag blijft: Wie pakt de rekening op van deze procedure? Ik daag mijn confrère uit om hier vandaag ter zitting openheid van zaken te geven.

7.           Overigens laat de publicatie van vanochtend in de Telegraaf weinig te gissen over welke derden achter de procedure zit. Daarbij stuurde Bart Mos van de Telegraaf op zondag al een berichtje op twitter met een foto van het verweerschrift.

8.           Het is wel heel makkelijk nieuws maken voor de wakkere krant van Nederland. Je betaalt de kosten van een procedure, jaagt dhr. Roet met hooivorken de brandstapel op en bericht daar vervolgens over in je eigen krant. Werkelijk waar een hoogstandje van Nederlandse journalistiek.

Representativiteit

9.           Daarnaast ontberen Verzoekers enige representativiteit. Zij vertegenwoordigen een fractie van de achterban van Loterijverlies. Een achterban die bestaat uit 194.000 deelnemers.

10.        Daarbij zijn de Verzoekers allen deelnemers die zich zeer recent hebben aangemeld bij Loterijverlies. Vertegenwoordigen de Verzoekers hetzelfde belang als de 23.000 deelnemers die zich 8 jaar geleden hebben ingeschreven? Deze deelnemers zien hun belangen al 8 jaar behartigd voor een eenmalige bijdrage.

11.        Deze deelnemers van het eerste uur zijn uitermate tevreden over de prestaties die tot nu toe zijn behaald. Zij wachten geduldig af tot de overwinning bij de Hoge Raad ten gelden wordt gemaakt. Tot het moment dat Staatsloterij over gaat tot vergoeding. Een traject dat Verzoekers thans proberen te torpederen.

12.        Het voeren van een massa schade procedure is géén hobby die je in de avonduren erbij doet. Loterijverlies is acht jaar geleden begonnen aan dit traject. Hemel en aarde is bewogen om dit resultaat te bereiken. Zij heeft daarbij een team van experts om zich heen verzameld.

13.        Pas zeven jaar na het aanvangen van de procedure is in kracht van gewijsde vast komen te staan dat Staatsloterij zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan misleiding. Zeven jaar later.

14.        Een vijftal Verzoeker – op 194.000 – dat nota bene recent pas is aangesloten, vindt het nu niet snel genoeg gaan. Dit toont aan dat Verzoekers er geen benul van hebben hoe een dergelijke procedure in elkaar steekt. Zij ontberen daarbij enige representativiteit, noch hebben zij aangetoond aan de voorwaarden van belanghebbende te voldoen.

15.        Verzoekers dienen derhalve niet ontvankelijk te worden verklaard in hun verzoek.

Géén uitkeringen gedaan

16.        Mocht u al tot de conclusie komen dat Verzoekers ontvankelijk zijn in deze procedure, dan geldt het volgende.

17.        Er zijn géén uitkeringen gedaan aan dhr. Roet, dan wel aan hem gelieerde vennootschappen. Alle betalingen die zijn gedaan de afgelopen 8 jaar zijn gedaan op basis van contractuele afspraken. Contractuele afspraken tussen de B.V. en derden. Afspraken die zijn gemaakt om het ertoe te leiden dat de Staatsloterij komt tot een vergoeding van de gedupeerde deelnemers.

18.        De afspraken die zijn gemaakt zijn ook niet onredelijk of excessief. De afspraken zijn gemaakt op basis van een vergoeding per deelnemer. Daarnaast zijn deze afspraken veelal op basis van no cure no pay. Door het grote aantal deelnemers stijgen kosten nou eenmaal evenredig. Dit maken de kosten niet excessief.

19.        Overigens maakt de Staatsloterij zelf nota bene soortgelijke kosten om het klantencontact af te handelen. En om zich in rechte te weren tegen de aanspraken van Loterijverlies.

20.        In het Verweerschrift gaf ik u het voorbeeld van EUR 1,2 tot 1,5 miljoen op jaarbasis, voor het afhandelen van ca. 100.000 contacten. Dat is EUR 12,- per contact, per jaar. Dit zijn enkel en alleen de kosten voor het afhandelen van de eerstelijnscontacten van Staatsloterij die verband houden met de procedure tegen Loterijverlies.

21.        De Deelnemers van Loterijverlies – daarentegen – zien hun belangen al 8 jaar lang vertegenwoordigd door hun eenmalige bijdrage. Dit zijn de kosten voor het klantencontact, het voeren van de talloze procedures en de onderhandelingen met Staatsloterij.

22.        Het is allemaal leuk en aardig dat Verzoekers offertes overleggen voor het inrichten van de ICT en het doen van een mailing. Maar dit staat in géén enkele verhouding tot de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in naam van Loterijverlies.

23.        In loop van tijd zijn er honderdduizenden contactmoment geweest om inhoudelijk vragen van deelnemers te beantwoorden. Meerdere keren zijn deelnemers aangeschreven omdat zij zich hebben aangemeld met hardcopy formulieren. Daarbij is een groot deel van de achterban boven de 65 jaar en zijn zij vaak niet per e-mail bereikbaar. Dit zorgt voor een enorme hoeveelheid werk.

24.        Het enige dat de offertes aantonen, is dat Verzoekers klaarblijkelijk géén idee hebben wat er komt kijken bij een massa schadeprocedure.

Stichting heeft géén eigen vermogen

25.        Daarnaast zijn de betalingen niet gedaan door de Stichting, maar door de B.V. De Stichting heeft simpelweg géén eigen vermogen. Dit heeft zij ook nooit gehad. De Stichting kan überhaupt geen betalingen of uitkeringen doen. Ze heeft zelfs geen bankrekening. Dit alles was de deelnemers van Loterijverlies van meet af aan kenbaar.

26.        Daarnaast bestond er geen enkel misverstand dat Loterijverlies derden kon inschakelen. Dit was zo afgesproken met de deelnemers. Of dit partijen zijn die gelieerd zijn aan dhr. Roet doet daar niet aan af. Dit is verder ook niet relevant.

Voldoet niet aan toets jurisprudentie

27.        Mocht u toch ruimte zien om over eerdere genoemde weren te stappen, dan dient u nog rekening te houden met het volgende. De jurisprudentie heeft twee glasheldere uitgangspunten gevormd om te bepalen of iets strijd met de statuten of de wet oplevert. Dit zijn:

·       Het moet gaan om uitgesproken onrechtmatig handelen of nalaten van de bestuurder.[1]

·       Er mag in redelijkheid geen verschil van mening bestaan over de onredelijkheid van het desbetreffende handelen.[2]

28.        Hiervan is simpelweg géén sprake. Het betreffen überhaupt geen handeling zijn van de Stichting. Er is weldegelijk verschil van mening over het handelen. En er is geen sprake van uitgesproken onrechtmatig handelen.

Géén sprake van wanbeheer

29.        Ook is er nooit sprake geweest van financieel wanbeheer. De door de Verzoekers aangedragen gronden kunnen ook niet tot dat oordeel leiden.

30.        De Stichting en de B.V. hebben een overeenkomst gesloten met haar Deelnemers. Gerekwestreerden hebben zich altijd gehouden aan de contractuele verplichtingen die bestaan met de Deelnemers en zij hebben zich naar eer en geweten gekweten van hun taak.

31.        Sterker nog, zij hebben dit zéér succesvol gedaan. Met de middelen die door de Deelnemers beschikbaar zijn gesteld aan de B.V. voert Loterijverlies - op basis van no cure no pay - al 8 jaar lang procedures tegen (en onderhandelingen met) de Staatsloterij.

32.        Moeizaam kan gezegd worden dat een dergelijk beheer, waarbij de Stichting zonder enige financiële middelen al 8 jaar procedeert, heeft te gelden als financieel wanbeheer. Verzoekers slagen dan ook niet in hun stellingen.

Schade die toewijzing kan berokkenen

33.        Honoreren van het verzoek kan daarbij leiden tot aanzienlijke schade voor de Deelnemers van Loterijverlies.

34.        Zeker op dit moment. Nu het tijd is om de onvoorwaardelijke uitspraak om te zetten in financiële compensatie. Achter de schermen wordt er dan ook alles aan gedaan om het ertoe te leiden dat deze compensatie volgt. Het hier verder uitweiden over dat traject, zou in potentie het hele traject om zeep kunnen helpen. Dit is niet in het belang van de 194.000 deelnemers.

Conclusie

35.        Het voorgaande in ogenschouw nemende concluderen Gerekwestreerden tot afwijzen van het verzoek van Verzoekers en hen daarbij te veroordelen in de kosten van dit geding.

 

Ik heb gezegd![1] HR 3 januari 1975, NJ 1975 (Stichting Vorming Werkende Jeugdigden)

[2] HR 20 april 2007, LJN AZ9324, NJ 2007/241 (Dr. A. Fuldauerstichting)

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus