Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Artikel deel 2 van 2

 1. De aanstelling van Bos (gemachtigde verzoekers) door Van den Emster als advocaat is bijvoorbeeld in onze nieuwsbrieven aangekaart alsmede de verwevenheid van Van den Emster met Liesker c.s. Dat zijn gewoon keiharde feiten die het verdienen om in nieuwsbrieven uiteengezet te worden. Liesker cs. zijn ook geen procedure gestart vanwege dit een en ander, omdat ze weten dat ze dat verliezen.

 

 1. Alleen al op basis van al het feit dat Van den Emster Bos heeft aangesteld als advocaat van de Stichting, hebben zich destijds al meer dan 3500 boze deelnemers gemeld, die daartegen willen procederen. Uiteraard bieden wij daarvoor ook bewijs aan. In de loop van de tijd hebben zich nog duizenden andere deelnemers gemeld die de gang van zaken rond Liesker en Van den Emster  onacceptabel vinden mede omdat Loterijverlies.nl B.V. al datgene doet wat met hen is overeengekomen. Uiteraard schaart Staatsloterij zichzelf geheel verwacht in de lijn met de stellingen van de stromannen en de piratenactie.

 

 1. Van den Emster stelt voorts het volgende in het NRC:

 

‘Ik ben met pensioen, ik heb geen kantoor, ik was aangewezen op de hand-en-spandiensten van iemand anders.’

 

 1. Zoals blijkt uit recent gepubliceerde uitspraken op rechtspraak.nl in nota bene strafrechtelijke kwesties blijkt dat Van den Emster allerminst met pensioen is. Hoezo werkt iemand actief als rechter die overduidelijk corrupt ‘heeft’ geacteerd? Volgens Van den Emster in hoedanigheid van voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak werden er rechters geschorst vanwege bijvoorbeeld omstandigheden in de privé sfeer. Heeft Van den Emster soms een status aparte dat nog niet gebeurd is?

 

Liesker c.s. afsluitend

 

 1. Wat opvalt is het  geraffineerde spel  waarmee Liesker c.s. deze rechtszaak speelt en nog steeds spelen. Het zou Loterijverlies.nl B.V. niets verbazen wanneer dergelijke foul play zelfs hun core business is. Een aanwijzing daarvoor vind je op de site van Liesker waaruit blijkt dat Liesker expliciet en actief op zoek is naar rechters, accountants, advocaten en andere players  om haar businessmodel van rechtsmanipulatie voort te kunnen zetten. Nooit zal iemand bij zijn boerenverstand er mee akkoord gaan om Van den Emster (die maar al te goed weet dat dit niet koosjer is nu hij n.b. rechter is en dus maar al te goed weet dat verwevenheid met een partij niet is toegestaan) aan te wijzen als bestuurder nu hij nota bene verweven is met het kantoor dat de zaak financiert en er financieel belang bij heeft de zaak te winnen. Gezien de leugens van Van den Emster, Liesker cs. is ook wel weer heel erg duidelijk dat zij maar al te goed weten dat het een en ander geen zuivere koffie is. Vergelijk de onderliggende siuatie bijvoorbeeld met de volgende. U heeft een probleem met partij Y. Partij Y draagt Van den Emster aan als deskundige om de schade bindend vast te stellen. U denkt: nou die Van den Emster lijkt mij integer dus laten wij maar Van den Emster aanstellen als bindend adviseur. Van den Emster oordeelt dat u een half miljoen dient te betalen. Een jaar later hoort u dat Y geen geld had voor de rechtszaak en Liesker cs. heeft aangesteld als financier van de actie, maar ook dat Van den Emster daar kantoor houdt en hield en al jarenlang zaken doet met Van den Emster. U voelt zich bedrogen en start een rechtszaak. Het ligt in de rede dat Liesker cs. zullen worden veroordeeld.

 

                Conclusie

 

 1. Liesker, Bos, verzoekers, Van den Emster maken zich naar het oordeel van Loterijverlies schuldig aan ten minste strafbare poging tot oplichting, valsheid in geschrifte/ strafbare corrupte. Loterijverlies.nl B.V. heeft sterk het vermoeden dat Liesker cs. van dergelijke rechtsmanipulatie tevens hun core business maakt. Ook de door Van den Emster gefinancierde ‘liegende rechter’ Hans Westenberg was adviseur van een procesfinancier, in zijn geval was dat Sirus. Van den Emster ondersteunt en kopieert dus het gedrag van de rechter die de rechterlijke macht in Nederland als geen ander in diskrediet heeft gebracht. Hiermee is het bewijs van de kwade trouw en het onrechtmatig handelen door Van den Emster al geleverd.

 

 1. Art 178 wetboek van strafrecht bepaalt:

 

Hij die een rechter een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of aanbiedt met het oogmerk invloed uit te oefenen op de beslissing van een aan diens oordeel onderworpen zaak, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 

 1. Sowieso heeft Van den Emster al enkel reeds een valse hoedanigheid wat al reeds op zichzelf strafbaar in de zin van oplichting (het enkel aannemen van een valse hoedanigheid is/ kan namelijk al reeds strafbaar zijn). Voorts spant hij alsmede Liesker, Bos cs. met elkaar samen met als oogmerk de claim over te nemen en daaruit financieel gewin te behalen.  Loterijverlies gaat immers gepaard met een enorme claim op basis van no cure, no pay. Daarnaast is de Staatsloterij veroordeeld om (buitengerechtelijke) kosten e.d. te voldoen. Aldus is Loterijverlies in die zin dus financieel interessant en dat is ook het door Liesker cs. toegegeven oogmerk. Wat Liesker over het hoofd heeft gezien is de stevige positie die Loterijverlies.nl B.V. inneemt in het geheel alsmede het feit dat zij zou worden ontmaskerd en Loterijverlies.nl B.V. zichzelf zeker niet naar de slachtbank laat brengen door dergelijke corrupte partijen. Staatsloterij rept hier met geen woord over. Sterker nog: zij wil graag samenwerken met dergelijke partijen.

§4.1.2 Piratenactie tegen Stichting Loterijverlies

 

1.       Wat Staatsloterij ook niet vermeldt is het corrupte gehalte van de actie tegen Stichting Loterijverlies.nl en tegen Loterijverlies.nl B.V.. Zie omtrent het corrupte gehalte van deze actie hoofdstuk 6. De stellingen van Van den Emster dienen enkel om die reden reeds als niet geloofwaardig te worden beschouwd en af te worden gedaan. Van den Emster werkt namelijk op en bij het kantoor dat diezelfde actie financiert. Ja leden uwe rechtbank: een door de rechtbank aangewezen deskundige die tevens rechter is blijkt op het kantoor te werken dat diezelfde zaak financiert. Dat terwijl een deskundige/onderzoeker volstrekt onafhankelijk dient te opereren. Na eerst dit hardgrondig te ontkennen in woord en geschrift kon Van den Emster er op een gegeven moment niet meer onderuit toen hij met het bewijs wat wij hadden voor deze constructie werd geconfronteerd. (zie hoofdstuk 6 met name)

 

2.       Voorts dient te worden gezegd dat nergens enig financieel wanbeleid is aangetoond van Breton Limited. Dat kan ook helemaal niet nu de betreffende stromannen van Liesker cs. niet ontvankelijk zijn bij de Ondernemingskamer tegenover Loterijverlies.nl B.V.. Hierbij zij expliciet verwezen naar het gesloten stelsel van boek 2 BW en daarnaast art. 66 van de wet op de rechterlijke organisatie:

 

 

1.       Het bestuur van het gerechtshof Amsterdam vormt voor het behandelen en beslissen van zaken als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 173217 en 218 van de Pensioenwetartikel 5 van de Wet op de Europese ondernemingsradenartikel 26 van de Wet op de ondernemingsradenartikel 36 van de Wet medezeggenschap op scholen en de artikelen 997 en 1000 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een meervoudige kamer onder de benaming van Ondernemingskamer en bepaalt de bezetting daarvan.

2.       De Ondernemingskamer bestaat uit drie rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast en twee personen, niet zijnde rechterlijk ambtenaar, als deskundige leden. Op de deskundige leden zijn de artikelen 7, derde lid12 en 13 tot en met 13gvan deze wet en de artikelen 46c46d46f46i, met uitzondering van het eerste lid, onderdeel c46j46l, eerste en derde lid46m46o en 46p van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de overeenkomstige toepassing van artikel 46jonderscheidenlijk artikel 46o, tweede lid, onder functionele autoriteit wordt verstaan: bestuur onderscheidenlijk president van het gerecht. Tevens zijn de artikelen 44, eerste, vierde tot en met achtste en tiende lid, en 44a, eerste tot en met achtste en tiende lid, van deze wet op hen van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het bestuur van het gerecht wordt aangemerkt als hun functionele autoriteit, zij voor de overeenkomstige toepassing van artikel 44, eerste en zevende lid, worden gelijkgesteld met plaatsvervangers in hetzelfde gerecht, en de president van het gerecht ten aanzien van hen de bevoegdheid, bedoeld in artikel 44, zesde lid, uitoefent.

3.       Het bestuur van het gerechtshof Den Haag vormt voor het behandelen en beslissen van zaken als bedoeld in artikel 46d, onderdeel i, van de Wet op de ondernemingsraden een meervoudige kamer en bepaalt de bezetting daarvan. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

4.       De deskundige leden worden bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van vijf jaar. Er kunnen ook plaatsvervangers worden benoemd.

5.       De deskundige leden leggen alvorens zij met hun werkzaamheden aanvangen de eed of belofte af volgens het formulier zoals dat is vastgesteld in de bijlage bij deze wet. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over hun beëdiging.

6.       Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het kostuum, de afwezigheid, de afwisseling, de vergoeding voor reis- en verblijfskosten en nadere vergoeding van de deskundige leden en hun plaatsvervangers.

 

3.       Het is dan ook een onjuist standpunt dat de statuten van stichting Loterijverlies op Loterijverlies.nl B.V. alsmede de titel 5 van boek 2 BW ‘Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid van toepassing zijn. Dat nu Loterijverlies.nl B.V. haar eigen statuten heeft en gebonden is aan titel 5 boek 2 BW. Wat binnen Loterijverlies.nl B.V. gebeurt bepalen de organen van de B.V.. Stichtingenrecht (titel 6 boek 2 BW) is simpelweg niet van toepassing op Loterijverlies.nl B.V.. We spreken hier over vennootschaps- en rechtspersonenrecht. Als we uitgaan van het geval dat er winst is binnen Loterijverlies.nl B.V. wordt dit ook gewoon bestemd conform de statuten van Loterijverlies.nl B.V. en door de organen van de B.V..

 

4.       Het is natuurlijk bizar dat de rechtbank Alkmaar Van den Emster heeft aangewezen als zogenaamde deskundige binnen Loterijverlies.nl B.V. om transacties van de B.V. te onderzoeken. Er is niet eens rechtsmacht voor deze Van den Emster en binnen die procedure waarbij Loterijverlies.nl B.V. niet eens procespartij is geweest. Bovendien is het aanwijzen van Van den Emster onbehoorlijk is en in strijd met de onafhankelijkheid die men zou mogen verwachten wat in lijn is met recente jurisprudentie van de Hoge Raad HR 30 juni 2017 zaaknummer 16/05967.

 

 1. Reeds deze aanstelling is een daad van partijdigheid waardoor de beeldvorming en verweer reeds overduidelijk onmogelijk is geworden zoals in de zin van de wet bedoeld. Dat dit hout snijdt blijkt wel uit recentelijke uitspraak van de Hoge Raad[1] waarin een raadsheer van de Hoge Raad een opinie in een zaak heeft gegeven omtrent de slagingskansen van een zaak en dat als onrechtmatig wordt gezien, gezien diens positie. De HR overweegt als volgt:

 

Verder voert de Russische Federatie aan dat een opinie van een lid van de Hoge Raad een dusdanig gewicht heeft dat zij daartegen geen verweer konden voeren. De Hoge Raad oordeelt dat de opinie van de raadsheer i.b.d. inderdaad is gezocht en ingebracht in de Belgische procedure niet alleen vanwege diens grote deskundigheid maar ook vanwege diens positie als lid van de Hoge Raad. De raadsheer i.b.d. had zich daarvan bewust moeten zijn en zich van de opinie moeten onthouden.

Vanwege zijn publieke functie worden aan de rechter hoge eisen gesteld. De rechter heeft tegelijkertijd recht op een privéleven. De rechter zoekt een balans tussen de eisen die aan hem gesteld worden en zijn privéleven. De rechter zorgt ervoor dat zijn maatschappelijke activiteiten geen schade toebrengen aan een goede vervulling van zijn ambt. De rechter heeft net als ieder ander recht op zijn eigen mening. De rechter realiseert zich echter dat hij in de openbaarheid al snel als vertegenwoordiger van de rechtspraak zal worden beschouwd en dat een openbaar optreden zijn gezag als rechter en het gezag van de rechtspraak als geheel kan schaden. Hij spreekt zich daarom in elk geval niet publiekelijk uit over zaken waarover nog een rechterlijke beslissing moet worden gegeven. De rechter treedt voorts anders dan als persrechter en in wetenschappelijke publicaties alleen bij uitzondering in zijn functie naar buiten. De rechter is terughoudend bij het gebruik van sociale media en realiseert zich dat het gebruik daarvan kan leiden tot het leggen van onwenselijke verbanden.”

….

Aanbeveling 3 Leidraad Onpartijdigheid en Nevenfuncties in de Rechtspraak luidt:

“Nevenfuncties, voor zover wettelijk toegestaan, zijn niettemin ongewenst wanneer de goede gang van zaken bij de rechtspraak in concreto of het in de Rechtspraak te stellen vertrouwen schade zou kunnen lijden.”

 

 1. Nota bene het aanstellen door de rechtbank te Alkmaar van Van den Emster valt niet anders te duiden dan een daad die niet als onpartijdig en onafhankelijk te duiden valt. Evenals in onderhavige procedure is er sprake van onbehoorlijk gedrag.

 

 1. Dat het niet enkel tot dit is gebleven blijkt wel uit het feit dat. De rechtbank Alkmaar geen woord besteed aan:

 

 

 1. De rechtbank te Alkmaar heeft geen enkele aandacht besteed aan door Loterijverlies.nl B.V. opgeworpen incidenten en een veelheid aan stellignen
 2. Rechter Van der Veen is niet onpartijdig en onafhankelijk in de zin van art. 6 EVRM
 3. De Rechtbank heeft dhr. Xxxx aangesteld als directielid van de stichting Loterijverlies.nl, terwijl Xxxx één van de verzoekers is van de betreffende procedure en Xxxx geen enkele blijk heeft gegeven dat hij zich verzet als stroman tegen de corrupt beoogde overnameactie. Sinds wanneer wordt dergelijk gedrag beloond en een directielid uit een dergelijk kamp aangesteld?
 4. De rechtbank te Alkmaar heeft geen act geslagen op incident als ingediend op 24 maart

 

 1. In incident van is opgeworpen verweer opgenomen wat in de ochtend van 24 maart is gefaxt. Met geen woord besteed de rechtbank te Alkmaar – moedwillig – daaraan geen enkele passage. Dit had op zijn minst tot het oordeel moeten leiden dat er geen verzoeker van de procedure zou mogen worden benoemd als bestuurder.

Ad C)     Rechter Van der Veen

 1. Mevrouw Van der Veen is tevens rechter is bij het gerechtshof te Arnhem Leeuwarden. Bij datzelfde gerechtshof is tevens dhr. mr. F.W.H. van den Emster rechter. De Leidraad onpartijdigheid en nevenfuncties in de rechtspraak dat:

De rechter zorgt ervoor geen zaak te behandelen waarbij als procespartij iemand uit zijn persoonlijke of zakelijke kennissenkring betrokken is.

Wanneer een overige procesdeelnemer behoort tot de persoonlijke of zakelijke kennissenkring van de rechter, kan dit deze rechter noodzaken tot het niet behandelen van die zaak.

 

 1. Van den Emster is een directe collega van Van den Emster bij het gerechtshof te Arnhem Leeuwarden. Nota bene is er een zeer reële kans dat zij elkaar ontmoet(t)en en het ligt niet in lijn der verwachting dat een rechter onafhankelijk en onpartijdig opereert tegenover een andere rechter. Tel daar nog de benoeming van de (omstreden) Van den Emster bij op, het niet acht slaan op stellingen van Loterijverlies.nl B.V. en één en één is twee. Verder is overigens de heer Saarloos, rechter bij de rechtbank Alkmaar die hier over geoordeeld heeft collega rechter van de betreffende rechters, doet en heeft uitspraken met en tegen dezelfde rechters recent gedaan, heeft uitspraak gedaan met een zelfde rechter Verscheure van het gerechtshof te Amsterdam die betrokken was bij uitspraak 31 januari jl. alwaar hij ook werkt en heeft jarenlang gewerkt onder Van den Emster. Verder heeft Saarloos uitspraak gedaan bij de wrakingskamer ondanks dat hij gewraakt was. Loterijverlies biedt voor zover u dat nodig mocht achten hiervan nader bewijs aan. Hoe het verder ook zij wanbeleid is nimmer aangetoond.

 

Ad D)     Aanstelling Xxxx

 

 1. De rechtbank heeft ook ten onrechte overwogen in rechtsoverweging 2.5:

Als bestuurders zullen worden benoemd de heren [bestuurslid x], voorgedragen door verzoekers, en [bestuurslid y], voorgedragen door Loterijverlies B.V./dhr. [X]. Voor beiden geldt dat zij zich bereid hebben verklaard een benoeming te aanvaarden als onbezoldigd bestuurslid. Beiden zijn deelnemers in Stichting Loterijverlies. Beiden zijn tevens lid van de deelnemersraad, zodat zij de mogelijkheid hebben om desgewenst via de deelnemersraad de achterban te raadplegen, conform de door de heer [X] ter zitting geuite wens. Bij de keuze voor deze twee kandidaten weegt mee dat geen sprake is van enige door hen gestelde voorwaarde aan de benoeming of enige relatie in de ruimste zin van het woord met [Y], wat bij een aantal van de overige voorgedragen kandidaten wel het geval is.

 

 1. De rechtbank heeft dhr. Xxxx aangesteld als directielid van de stichting Loterijverlies.nl, terwijl Xxxx één van de verzoekers is van de betreffende procedure en Xxxx geen enkele blijk heeft gegeven van het feit dat hij zich verzet als stroman tegen de corrupt beoogde overnameactie. Voor Loterijverlies.nl B.V. is dit geheel onbegrijpelijk nu overigens de rechtbank te Alkmaar nog heeft aangegeven dat er in de breedste zin van het woord. Met de volgende passages heeft de rechtbank Alkmaar ook – welbewust – niks gedaan:

Abusievelijk is Xxxx per vergissing gemaild. Xxxx heeft destijds namelijk nooit bevestiging gemaild naar Loterijverlies dat hij daadwerkelijk beschikbaar is en is daarmee nooit definitief opgenomen als deelnemer. Abusievelijk zijn er meer personen dan ook gemaild dan er zich daadwerkelijk hebben aangemeld. Xxxx had dan ook te nimmer mogen worden voorgedragen. In de bijlage treft u de personen aan die waren aangesteld.

Het enkele feit dat dat hij door het kamp Liesker cs. wordt aangedragen toont reeds duidelijk aan aan welke kant hij acteert. Xxxx heeft zich ook nooit gemeld bij Loterijverlies. De bedoeling van het aanwijzen van een bestuur is dat het een probleem moet oplossen en niet moet creeeren. Xxxx geeft ook nergens aan dat hij geen strafblad heeft of belangen heeft die haaks staan op die van Loterijverlies.nl B.V..

Xxxx geeft ook aan actief te zijn met een actie met scheep CV’s. Liesker geeft op haar site aan collectieve acties en dergelijke te financieren.

 

 1. De rechtbank gaat aan voorgaande dan ook ongemotiveerd voorbij en doet als dat niet gesteld zou zijn.

Bij de keuze voor deze twee kandidaten weegt mee dat geen sprake is van enige door hen gestelde voorwaarde aan de benoeming of enige relatie in de ruimste zin van het woord met [Y], wat bij een aantal van de overige voorgedragen kandidaten wel het geval is.

 

 1. In gesprek met de benoemde bestuursleden is gebleken dat zij reeds meerdere malen advies hebben ingewonnen bij Hendrik Jan Bos en Roger Kroes; oftewel de advocaten die ingeschakeld zijn en betaald worden door Liesker. Zij hingen direct de eerste dag van de benoeming al reeds aan de telefoon met Xxxx (één van de benoemde bestuurders) om hem in te wrijven wat hij zou moeten doen. Op 5 september jl. was er een zitting tegen onder meer Staatsloterij. Tijdens deze zitting viel op dat er een medewerkster van Liesker aanwezig was en hevig aantekeningen aan het maken was. Daarnaast was de heer Van Maanen (één van de verzoekers aanwezig). In het NHD van 6 september viel het volgende te lezen:

https://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/soap-rond-staatsloterij-sjokt-voort

Na een lang steekspel over de zeggenschap over de stichting wees de rechtbank in Alkmaar een tweekoppig bestuur aan. Dat bestuur kan echter weinig beginnen zonder een derde bestuurslid. De zoektocht naar een derde bestuurslid is tot nu toe tevergeefs. Beide bestuursleden volgden de zaak vanaf de tribune.

Ook Liesker-procesfinanciering heeft het boek Loterijverlies nog niet gesloten. Dit bedrijf uit Breda financierde de juridische strijd tegen Roet. Chris Liesker zei destijds dat ’overname van de claimzaak nu niet aan de orde (is)’.

Toch zat dinsdag een juriste van Liesker B.V. driftig aantekeningen te maken op de publieke tribune. Waar haar belangstelling voor de zaak vandaan kwam wilde ze niet zeggen. Directeur Sara Liesker liet naderhand schriftelijk weten op te komen voor de belanghebbenden van de stichting. Het lijkt erop dat Liesker toch invloed op of in het bestuur wil uitoefenen.

 1. In correspondentie met de heer Xxxx en Xxxx willen zij zeer wel niet uitsluiten dat er nog zaken wordt cq. gaat worden gedaan met Liesker c.s.. Naar redelijkheid kan Loterijverlies.nl B.V. dat zeer wel verwachten van Stichting Loterijverlies.nl. Het een en ander tussen Loterijverlies.nl B.V., Ferdy Roet versus Liesker c.s. is en ligt op de spits. Liesker c.s. probeert namelijk willens en wetens Roet te besmeuren teneinde er met een beoogde buit vandoor te gaan. Waarom heeft Staatsloterij trouwens allerlei stukken aan Bart Mos van de Telegraaf verstrekt die samenwerkt met Liesker? Een bemoeienis van Liesker cs. tezamen met bestuurders van Stichting Loterijverlies.nl tegenover Loterijverlies.nl B.V. c.s. zal hoe dan ook tot een escalatie leiden wat allerminst is in het belang van de deelnemers. Nota bene biedt Loterijverlies.nl B.V. zelfs aan een onafhankelijk advocaat/jurist op kosten van Loterijverlies.nl B.V. nader advies te verlenen. Voorts dient te worden geconstateerd dat er niet duizenden advocaten/juristen zijn te vinden die onafhankelijk advies kunnen geven; in tegenstelling tot Liesker cs.. Loterijverlies.nl B.V. biedt uitdrukkelijk (nader) bewijs aan van haar voorgaande stellingen.

 

 1. In tegenstelling tot wat Staatsloterij stelt bestaan er in ieder geval voor de Stichting Loterijverlies.nl geen toezichthoudende bevoegdheden tegenover Loterijverlies.nl B.V..

 

 1. Uit het De Vries Robbé arrest blijkt dat een bevoegdheid enkel toekomt aan degenen aan wie in de wet is verleend:

 

3.3 Deze middelen slagen. Vooreerst moet zowel op grond van de tekst van art. 2:345 BW als van de wetsgeschiedenis die is vermeld in de conclusie van de Plaatsvervangend Procureur-Generaal onder 3.3.1 tot en met 3.4.3, worden aangenomen dat de bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in de zo-even genoemde bepaling alleen toekomt aan degenen aan wie deze bevoegdheid in de wet is verleend. Uit de tekst en de strekking van art. 2:346 volgt dat de daarin opgenomen opsomming van degenen die bevoegd zijn tot het indienen van een verzoek limitatief is. Uit deze opsomming kan niet worden afgeleid dat deze bevoegdheid verleend is aan de rechtspersoon ten aanzien waarvan het onderzoek zou moeten worden ingesteld. Het zou in strijd zijn met de strekking van art. 2:346, aanhef en sub c, om tot degenen aan wie daartoe bij statuten of bij overeenkomst de bevoegdheid kan worden toegekend, ook de rechtspersoon die voorwerp moet zijn van het onderzoek, te rekenen. Ook het bepaalde in art. 2:349, inhoudende dat verzoekers tot het houden van een onderzoek niet-ontvankelijk zijn, indien zij de rechtspersoon niet de gelegenheid hebben gegeven zelf de gerezen bezwaren te onderzoeken, wijst erop dat de rechtspersoon niet bevoegd is een verzoek te doen dat betrekking heeft op haarzelf. Het ligt ook niet voor de hand aan te nemen dat de wetgever zonder enige aanwijzing in die richting bedoeld heeft dat de rechtspersoon bevoegd is bij de Ondernemingskamer een verzoek te doen tot het instellen van een onderzoek waarvan zij zelf het voorwerp is.


3.4 De middelen behoeven verder geen bespreking, omdat het vorenoverwogene tot de slotsom leidt dat de beschikkingen van de Ondernemingskamer niet in stand kunnen blijven. De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen. De Vries Robbé is niet-ontvankelijk in haar verzoeken.

 

 1. Als men de wet volgt en daarna de statuten van Stichting Loterijverlies.nl dan kan men daarin geen bevoegdheid lezen naar Loterijverlies.nl B.V.. Nota bene zijn die kosten en het verhaal daarvan daarnaast ook gecedeerd aan Loterijverlies.nl B.V. en is Loterijverlies.nl B.V. als uitgebreid aan de orde geweest rechthebbende op deze gelden. Het een en ander wat verondersteld is door de rechtbank is dus ook gebaseerd op een lege huls.

 

“(…)rust, mede met het oog op de continuïteit van haar belangenbehartiging, op haar [lees: Stichting Loterijverlies] de statutaire taak er voor te waken dat het bestuur van Loterijverlies B.V. zich niet schuldig maakt aan financieel wanbeheer en daartegen op te treden indien daarvan (mogelijk) sprake is. Die waakzaamheid mag temeer van (…) bestuurder [rechtbank: van Stichting Loterijverlies] worden verwacht omdat niet gebleken is dat Loterijverlies B.V. over andere inkomsten beschikt dan het van de deelnemers ontvangen inschrijfgeld en de omvang van de door Loterijverlies B.V. gemaakte kosten van invloed zal zijn op zowel de mogelijkheid om met de Staatsloterij een schikking te treffen als op de hoogte van het bedrag dat in het kader van een zodanige schikking aan de gedupeerden ten goede zou komen. De rechtbank heeft dan ook terecht beslist dat (…) bestuurder van Stichting Loterijverlies er op dient toe te zien dat financiële transacties uitsluitend plaatsvinden in het kader van de behartiging van de belangen van de gedupeerden/deelnemers en dient waar dat mogelijk niet het geval is, daartegen op te treden.”

 

 1. Wanneer we het hebben over andere inkomsten, dan zijn die er zeker wel, denk enkel al aan de in deze procedure gevorderde kosten die tot inkomsten moeten leiden. Overigens worden er ook vrijwillige donaties gedaan. Overigens het is tot onjuist dat deze ‘andere inkomsten’ e.d. het enige is was tot financieel gevolg zou leiden. Ook het werken op basis van no cure, no pay heeft financiële (positieve) weerslag. Uitroken van Loterijverlies staat Staatsloterij voor, maar zal buitengewoon lastig zijn nu er door leveranciers op no cure, no pay basis wordt gewerkt. Deze structuur van werken is bij voorgaande overweging totaal geen rekening mee gehouden. Bovendien is voorgaande allerminst aannemelijk nu Staatsloterij geschikt heeft (althans dat vindt zij) en deze procedure aanhangig is. Staatsloterij en andere ‘tegenstanders’ van Loterijverlies die financieel gewin willen halen door op slinkse wijze de claim over proberen te nemen willen niets anders dan financieel voordeel behalen over de rug van Loterijverlies.nl B.V. en vooral ook haar UBO.
 2. De financiële transacties van Loterijverlies.nl B.V. dienen te worden verricht in het kader van de statuten van Loterijverlies.nl B.V.. Er is géén enkele opening die bepaalt dat het geld van de deelnemers uitsluitend dient plaats te vinden in het kader van de behartiging van de belangen van gedupeerden/deelnemers. Er is overigens ook méér dan geld dus en zaken die zijn financiële weerslag hebben als hiervoor uiteengezet. Wanneer de gespecialiseerde Ondernemingskamer met haar raden uit het bedrijfsleven de zaak had beoordeeld, dan was het nooit zo ver gekomen. Onbegrijpelijk is het voor Loterijverlies dat slim zaken doen moet worden afgestraft en nota bene nog wel op voorgeven van een corrupte partij die de boel tracht over te nemen en financieel voordeel wil behalen daaruit. Loterijverlies.nl B.V. doet wat het is overeengekomen met de deelnemers: te weten procederen en is een commerciële partij op basis van commerciële inslag, waarbij de activiteiten worden ontplooid om de aandeelhouders en haar belangen te dienen. Dat doet er uiteraard niet aan af dat Loterijverlies.nl B.V. haar verplichtingen jegens de deelnemers nakomt. Vinden deelnemers dat niet, dan hoort Loterijverlies.nl B.V. dat graag. Loterijverlies kent geen enkele andere partij die zoveel doet en heeft gedaan voor de deelnemers dan Loterijverlies zelf.

 

 1. Vergelijk verder de Unilever beschikking waarin de HR het volgende overwoog: 

Tot de doeleinden van het enquêterecht, zoals deze de wetgever voor ogen stonden, behoort niet de beslechting van geschillen van vermogensrechtelijke aard, noch het doen van onderzoek naar de feitelijke achtergrond van dergelijke geschillen. Wanneer het gaat om een geschil van louter vermogensrechtelijke aard, waarbij de doeleinden van het enquêterecht niet verwezenlijkt kunnen worden, kan een enquêteverzoek niet worden toegewezen. Indien het verzoek niets inhoudt dat op die doeleinden betrekking heeft, zal het verzoek niet-ontvankelijk zijn. Indien het wel op die doeleinden gerichte stellingen inhoudt, maar deze stellingen niet aannemelijk zijn, zal het verzoek weliswaar – indien ook overigens is voldaan aan hetgeen daartoe vereist is – ontvankelijk zijn, maar moeten worden afgewezen.

 

 1. De rechtbank Noord-Holland locatie te Alkmaar – die overigens in geen enkele mate gelijk valt te stellen aan de Ondernemingskamer en ook geen enkele bevoegdheid heeft tegenover Loterijverlies.nl B.V. – doet als dat er toezichthoudende bevoegdheden zijn tegenover Loterijverlies.nl B.V., terwijl de Stichting geen statutair orgaan is van Loterijverlies.nl B.V.. Welke dat zijn laat de rechtbank te Alkmaar onbesproken. De Stichting die dus geen zeggenschap heeft over het vermogen van Loterijverlies.nl B.V. moet toezicht houden en waar mogelijk niet het geval is gaan procederen en dergelijke tegen de partij die haar in de zin van de instrumentele betekenis jarenlang in leven heeft gehouden. Met andere woorden: als het even kan en waar mogelijk het geval is moet de Stichting optreden en zorgen voor onrust met Loterijverlies.nl B.V.. Is dit een soort van nieuwe claimcultuur gebaseerd op een niet bestaande/ onjuiste redenatie? In de historie van het recht kan Loterijverlies.nl B.V. in ieder geval niet een dergelijke lijn ontwaren.

 

 1. Het is dus onjuist dat de rechtbank stelt dat:

 

bestuurder van Stichting Loterijverlies er op dient toe te zien dat financiële transacties uitsluitend plaatsvinden in het kader van de behartiging van de belangen van de gedupeerden/deelnemers en dient waar dat mogelijk niet het geval is, daartegen op te treden.

 

 1. We hebben ook reeds gezien dat de argumentatie die vooraf gaat aan voorgaand citaat gebaseerd is op holle frasen. Er zijn immers onder meer een veelheid aan andere omstandigheden die haar financiële weerslag hebben zoals no cure, no pay werkzaamheden, vergoeding van kosten, etc..

 

 1. Het van toepassing zijnde recht geeft geenszins aanknopingspunten om dergelijke vergaande gevolgen en consequenties te verbinden aan de omzet die Loterijverlies.nl B.V. genereerd.

 

 1. Er ligt geen statutaire taak op het bestuur van Stichting Loterijverlies.nl nu dat niet uit de statuten van Loterijverlies.nl B.V. ofwel uit de wet blijkt (meer specifiek titel 5 boek 2 BW). Zie de statuten als opgenomen in (productie 75) waaruit duidelijk blijkt dat er geen andere toezichthoudende organen zijn en Stichting Loterijverlies derhalve ook nergens is genoemd. Derhalve kan er geen statutaire taak van Stichting Loterijverlies.nl jegens Loterijverlies.nl B.V. worden vastgesteld. Impliceren dat wel het geval is, is simpelweg in strijd met het gesloten stelsel van het rechtspersonenrecht en kan, al zou dat al het geval zijn, énkel door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam worden vastgesteld hetgeen gezien jurisprudentie en wet- en regelgeving een illusoire gedachte is. Er moet ook nog uitdrukkelijk worden opgemerkt dat de uitspraak van het gerechtshof van 31 januari 2017[2] niet prejudicieert. Dit was slechts een marginaal getoetste uitspraak waarmee Loterijverlies.nl B.V. het aldus en aantoonbaar middels wet- en regelgeving doch mede gezien de onderliggende feiten van het geval hartgrondig oneens is.


[1] HR 30 juni 2016 zaak nummer: 16/05967

[2] Zaak gerechtshof Amsterdam 31 januari 2017, C.15/241190/HARK 16/55

 

Aanmelden
 • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
 • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus