Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

antwoorden op vragen

Antwoorden Loterijverlies.nl B.V. op door Mei Li Vos gestelde vragen. 

Inleiding 

Het valt buitengewoon opmerkelijk te noemen dat mevrouw Mei Li Vos, Tweede Kamerlid, de vragen die haar zijn aangegeven indient bij de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Financiën. 

De Staatsloterij valt immers voor wat betreft haar reilen en zeilen onder de genoemde ministeries. Daarnaast hebben de ministeries financieel geprofiteerd van het bedrog van de Staatsloterij in de periode 2000 tot 2008. In plaats van wat je zou mogen verwachten, namelijk ingrijpen bij de Staatsloterij en een fatsoenlijke vergoeding regelen voor de gedupeerden, werken de ministeries mee aan het benadelen van de gedupeerden van de Staatsloterij. Enerzijds gebeurt dit passief, omdat er geen enkele blijk van wordt gegeven dat er een fatsoenlijke regeling wordt aangeboden aan de deelnemers en anderzijds gebeurt dit actief. Het ministerie van Financiën heeft immers in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar tevens de Kansspelautoriteit onder valt, verzaakt correct toezicht te voeren op de Staatsloterij. Daarnaast onttrekt de overheid (ministerie van Financiën) geld aan de Staatsloterij, terwijl zij weet dat dit gereserveerd moet worden voor toekomstige schade-uitkeringen. Dit handelen is onrechtmatig jegens de gelaedeerden. Verder hebben de ministeries meegewerkt aan een fusie die slecht is voor de deelnemers omdat onder meer de omzet van loterijtickets niet meer in de onderneming Staatsloterij belandt, maar bij een externe partij. Dit kan niet anders worden uitgelegd dan dat de overheid tracht de schuldenpositie van deelnemers uit te hollen. Meest schromelijke is dat het advocatenkantoor Van Doorne dit heeft geadviseerd en aan de andere kant heeft willen beweren te willen schikken met de deelnemers. Er is nooit enig opportuun aanbod gekomen anders dan de suggestie van een regeling die er op neerkomt dat deelnemers 50 tot 60 euro van een schade krijgen. Dat is natuurlijk volkomen ridicuul. 

Mevrouw Mei Li Vos laat zich aantoonbaar voor het karretje spannen van bedriegers als Staatsloterij, Liesker Procesfinanciering B.V. alsmede onder meer nota bene de voormalig voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Zij laat zich in feite voor het karretje heeft laten spannen van de Staatsloterij, de Telegraaf en Liesker cs.. Deze gang van zaken zal aan de orde worden gesteld naar de deelnemers toe en voorts naar de Tweede Kamer. Dit zal bij de beantwoording van vraag 4 nader aan de orde gesteld. 

Wij vernemen graag wanneer Mei Li Vos de Staatsloterij ter verantwoording gaat roepen in plaats van de deelnemers schromelijk trachten te benadelen. De zaak is immers zeer kansrijk en de Staatsloterij tracht er alles aan te doen de claim te frustreren. Dat dit wel onterecht is, blijkt alleen al uit rechtsoverweging 4.18 van het arrest van het gerechtshof, waarin is bepaald dat de schade bestaat uit de aankoopbedragen van de staatsloten en daarnaast natuurlijk uit de door de oprichter van Loterijverlies gekochte vaststellingsovereenkomst waar een bedrogen deelnemer zijn geld heeft teruggekregen. Er valt te verwachten dat het arrest leidend zal zijn in de door ons aangespannen zaak namens de deelnemers nu dit arrest tot stand is gekomen op basis van het hoge – en daarom zelfs omstreden – criterium van de maatmanconsument. Verder is eenieder op soortgelijke misleid en dient een dergelijk 305a-arrest in beginsel te worden gevolgd aldus het World Online arrest. Of je nu erg slim bent en veel geld hebt of niet, het maakt geen verschil. Men is immers op soortgelijke wijze misleid en kon niet van de misleiding afweten. Wij en de deelnemers hopen dat de Tweede Kamer deze zaak met verve kan oppakken richting de Staatsloterij.

Wij willen aangeven dat wij de beschikking hebben over een rapport van bevindingen waaruit blijkt dat er niks aan de hand is bij Loterijverlies.nl B.V. Overigens is de actie geïnitieerd door Loterijverlies.nl B.V. en is elke deelnemer van meet af aan klant bij Loterijverlies.nl B.V..

 

Vraag 2

Welke verbanden bestaan er tussen de stichting Loterijverlies en de Loterijverlies B.V.? 

Alle deelnemers zijn van meet af aan klant bij Loterijverlies.nl B.V. Later is vanwege verweer van de Staatsloterij omtrent een machtiging de Stichting Loterijverlies.nl tevens in de algemene voorwaarden opgenomen. Nooit heeft de Stichting Loterijverlies.nl enige zeggenschap gekregen over de gelden van Loterijverlies.nl B.V. Alle deelnamegelden zijn ook van Loterijverlies.nl B.V.. De enige verplichting die Loterijverlies.nl B.V. richting de deelnemers heeft is de procedure te voeren en dat doet zij met verve al sinds 2008. Tevens wordt tot op de dag van vandaag doorgeprocedeerd zonder verplichte vergoeding voor een grote groep met deelnemers, terwijl er slechts tot en met de rechtbank in eerste aanleg zou worden geprocedeerd. In de initiële voorwaarden staat immers het volgende: 

De overeengekomen voorwaarden geeft cliënt recht op rechtsbijstand tot een uitspraak in eerste aanleg of een schikking. 

Het is ook Loterijverlies.nl B.V. die de actie heeft geïnitieerd, althans de voorloper Morand Juridische Bijstand eenmanszaak, en altijd heeft bepaald wat er moet gebeuren in de actie Loterijverlies.

 

Vraag 3

Heeft de geschorste bestuurder van de stichting een band met de genoemde bv? 

De bestuurder is bestuurder van een andere B.V. in het groepsverband van Loterijverlies.nl B.V.. Er is niks mis mee dat er enig verband is, dat heeft het gerechtshof te Den Haag zelfs expliciet overwogen: 

Argument Staatsloterij: 

(c) dat Loterijverlies.nl B.V. de commerciële entiteit is achter Loterijverlies die derhalve alleen maar is opgericht om te bereiken wat die commerciële entiteit zelf niet kan, namelijk het instellen van een collectieve actie, en dat artikel 3:305a BW niet bedoeld is om een dergelijke commerciële activiteit te faciliteren (o.m. CvD onder 12 en 13). 

Gerechtshof: 

Het hof schaart zich achter hetgeen de rechtbank hieromtrent heeft overwogen onder 4.2 en 4.3 van het vonnis en voegt daar het volgende aan toe. Het woord 'gedupeerden' in de doelomschrijving van Loterijverlies verwijst, in redelijkheid uitgelegd, naar personen die zich gedupeerd achten door kansspelen, en niet, zoals Staatsloterij betoogt, naar personen waarvan aan de hand van een individuele toets moet worden vastgesteld of zij daadwerkelijk schade hebben geleden. Derhalve is voldoende duidelijk voor welke belangen van welke personen Loterijverlies krachtens haar statutaire doelomschrijving opkomt. Argument (a) van Staatsloterij loopt hierop stuk. Niet betwist is dat Loterijverlies zich op 9 juli 2008 al heeft beroepen op misleiding door Staatsloterij (punt 58 van de PA van Staatsloterij) en dat Loterijverlies getracht heeft het gevorderde door het voeren van overleg met Staatsloterij te bereiken (zie lid 2 van artikel 3:305a BW). Hieruit blijkt voldoende dat Loterijverlies het in de statuten vermelde belang ook feitelijk heeft behartigd, zie de volgende passages uit de parlementaire geschiedenis van artikel 3:305a BW (MvT 22 486, nr 3, blz. 20 onderaan):

- 'De vlag moet de lading wel dekken. Gedacht kan hier bij voorbeeld worden aan het in lid 2 (...) bedoelde overleg',

- 'Hiermee is tevens aangegeven dat ook aan een ad hoc in het leven geroepen organisatie niet zonder meer de weg naar de rechter wordt afgesneden'.

Argument (b) van Staatsloterij kan om deze reden niet worden aanvaard. Vast staat dat ongeveer 23.000 natuurlijke personen die zich benadeeld ('gedupeerd') achten door Staatsloterij zich ter behartiging van hun hierin gelegen (gelijksoortige) belangen hebben aangemeld bij Loterijverlies. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat sprake is van misbruik van het door het artikel 3:305a BW in het leven geroepen recht, ook al zouden commerciële belangen van Loterijverlies.nl B.V. en haar indirecte oprichter/DGA [X] (en het omzeilen van het no cure no pay-verbod) mede een rol spelen. Ook argument (c) van Staatsloterij gaat dus niet op. De conclusie luidt dat het onder 2.3 vermelde niet-ontvankelijkheidsverweer van Staatsloterij geen doel treft.

 Voorts Professor Van Boom:

 Met deze combinatie van rechtspersonen kan een aantal problemen worden omzeild. Een advocaat zou niet zomaar mogen procederen voor cliënten op basis van een percentage van de opbrengst, een andere (rechts)persoon mag dat wel. Een stichting kan niet zomaar fiscaal gunstig winst maken of uitkeren, een bv kan dat wel. En een bv kan geen 305a-procedure entameren, maar een stichting wel. De ad hoc opgerichte stichting fungeert dus als ‘vehikel’ voor de 305a-procedure, de geldstromen lopen vermoedelijk via de bv en eventuele winsten worden aan de aandeelhouders van de bv uitgekeerd. Dat er dus mogelijk geld verdiend gaat worden aan de ‘onderneming’ Loterijverlies, bleek in de onderhavige procedure overigens geen beletsel. De rechtbank achtte de ondernemingsconstructie niet problematisch omdat de 305a-vordering van de stichting niet strekt tot bevoordeling van de bv.47 Het hof volgt dat oordeel. Bovendien, zo overweegt het hof, doet het eventuele omzeilen van het no cure no pay-verbod voor advocaten niet af aan de geldigheid van de constructie van een bv en een stichting.48 Wij menen ook dat er op zichzelf niets illegaals of onethisch is aan het feit dat er (mogelijk) geld verdiend wordt door de aandeelhouder(s) van de bv ‘over de rug van’ loterijdeelnemers. Op markten worden risico’s genomen en geld verdiend; dat lijkt ons heel gezond. Dat de 305a-procedure commercieel wordt benut, lijkt ons dus niet verkeerd. Sterker nog: als commerciële motieven helpen om onrechtmatige misleiding aan de kaak te stellen, kan dat juist goed zijn voor de handhaving van het privaatrecht. Maar het is daarbij wel van belang dat consumenten weten wat hun rechten en plichten zijn in dit speelveld.

 Aldus blijkt dus dat er niets mis is met de bedrijfsconstructie. De actie is ook puur gebaseerd om de gelden die Loterijverlies.nl B.V. en andere gelieerde (rechts)personen toekomen trachten te ontnemen. Dit zal bij vraag 4 nader worden geëxpliciteerd.

 

Vraag 4

Worden met de brief of mail die «met een tweetal codes om een aantal stappen door te lopen» die deelnemers aan de stichting hebben ontvangen er toe bewogen deel te gaan nemen aan de nieuwe bv? Zo ja, deelt u de mening dat dit niet duidelijk wordt medegedeeld aan de deelnemers van de stichting?

 

Alle deelnemers zijn per definitie en van meet af aan al klant bij Loterijverlies.nl B.V.  Dat is voor wat betreft de Stichting Loterijverlies.nl zeer zeker niet het geval. Bovendien is de rol van de Stichting een uitgeklede.

In de zaak die wij in augustus namens de deelnemers hebben ingesteld tegen de Staatsloterij vorderen wij namens de deelnemers de aankoopbedragen van de staatsloten, overeengekomen deelnamefee, no cure, no pay percentage en rente terug. Zowel de Staatsloterij als de tijdelijk ingestelde directeur van Stichting Loterijverlies.nl (dus niet Loterijverlies.nl B.V.) – de heer Van den Emster - proberen hun zaak af te wijzen. Een ongehoorde gang van zaken.

Van de Staatsloterij is dat gezien de belangen wel te verwachten. Maar Van den Emster dient, indachtig het doel van de Stichting die inhoudt het behartigen van de belangen van gedupeerden in kansspelen, deze te behartigen. Het feit dat deze directeur kantoor houdt bij het bedrijf (Liesker) dat nota bene het proces tegen Stichting Loterijverlies financiert, is natuurlijk ongehoord en druist tegen alle belangen van de deelnemers in. Om hen in een worst case scenario te beschermen kan een akkoordverklaring met de nieuwe voorwaarden alleen maar in hun voordeel zijn. Dat deze Van den Emster geen zuivere koffie is, blijkt wel uit het feit dat hij werkt bij Liesker en eerst nog betrokkenheid van Liesker ontkent evenals advocaat Bos en Liesker zelf. Aldus kan het ook niet anders worden opgevat dan dat Van den Emster Liesker in de kaart tracht te spelen getuige ook het feit dat hij verschillende zaken ontkend en na even ruim een week de domeinnaam stichtingloterijverlies.nl laat registreren.

 

Nadat Van den Emster, maar ook Bos en Liesker de verwevenheid en betrokkenheid van en met Liesker en vice versa niet uitdrukkelijk wilden erkennen - zoals op het laatste moment aangegeven in het beroepschrift bij de erkenning in een bericht van de Telegraaf omtrent de financiering zijn daarvoor en daarna nog een aantal belangrijke zaken voor het voetlicht gekomen die nu uiteen zullen worden gezet.

Op 7 augustus 2016 is er mail gestuurd namens gemachtigde van Breton met de volgende vraag per mail aan het e-mailadres van Van den Emster (fwhvandenemster@stichtingloterijverlies.nl):

 

Geachte heer Van den Emster,

Wij hebben geconstateerd dat Liesker Procesfinanciering B.V. de procedure van de directie van advocaat Bos financiert. Graag verneem ik vandaag nog uw standpunt in deze aangezien wij de rechtbank daaromtrent gaan berichten

Met vriendelijke groet,

 

Van den Emster stuurde de volgende reactie terug:

 

In uw e-mail van 7 augustus 2016 vraagt u mij om mijn standpunt inzake de financiering van de procedure die de deelnemers van Stichting Loterijverlies hebben aangespannen jegens het (momenteel geschorste) bestuur van de Stichting Loterijverlies.

Ik neem hierover geen enkel standpunt in, nu ik noch bij de opzet van de procedure noch bij de verzoekers daartoe enige betrokkenheid dan wel bemoeienis heb of heb gehad.

 

Van den Emster ontkent dus dat hij daar enige betrokkenheid bij heeft, terwijl hij nota bene door Liesker is gevraagd en zelfs werkzaamheden door Liesker in dat dossier laat verrichten. In eerste instantie liegt Van den Emster ook tegen het Noordhollands Dagblad omtrent het feit dat hij kantoor houdt bij Liesker en zich zelfs door Liesker laat bijstaan. In het Noordhollands Dagblad valt het volgende te lezen:

 

Van den Emster wil in eerste instantie niet ingaan op de naam Liesker. Pas nadat hij geconfronteerd werd met de mailanalyse, liet hij weten dat hij door Liesker is benaderd om zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Loterijverlies als het zittende bestuur zou worden geschorst.

Hij zegt dat hij secretariële ondersteuning krijgt bij zijn werk als tijdelijk bestuurder. ‘Van het onderbrengen van de claim van de Stichting Loterijverlies is geen sprake’, stelt hij.

Van den Emster weet en wist dus dat Liesker de zaak tegen de directie financiert ter financieel gewin. Ondank dat zelfs werkt hij bij het kantoor van Liesker en laat zich zelfs bijstaan door Liesker. Dat Van den Emster weet dat dit niet inde haak is blijkt wel uit het feit dat hij bij navraag – zonder dat hij bekend is met het bewijs wat er omtrent de verwevenheid voorhanden was – relatie met Liesker ontkent.

Het wordt overigens ook tijd dat de politiek tevens aandacht gaat besteden aan Liesker Procesfinanciering B.V. Liesker maakt zich immer schuldig aan grove wanordelijkheden. Niet alleen in deze zaak nu de tijdelijke directeur ook nog eens kantoor houdt bij Liesker, maar in bredere zin. 

zo wordt er, blijkens hun eigen jaarverslag, geen enkele voorzieningen getroffen voor rechtszaken van klanten en worden alle potentiële inkomsten direct op de balans geactiveerd als openstaande vorderingen. Liesker haar bedrijfsvoering is aldus één grote luchtbel en investeerders en klanten van Liesker worden naar onze mening dan ook misleid. Hoeveel rechtszaken heeft Liesker al gemanipuleerd door zaken samen met een persoon als een onderzoeker te regiseren die wordt vermoed onafhankelijk te zijn?

Met het ondersteunen van het niet-ontvankelijkheidincident van haar opponent, de Staatsloterij, steunt Van den Emster niet het belang van de bij Loterijverlies aangesloten personen, maar probeert zij de Staatsloterij juist in de kaart te spelen. De door Van den Emster aangekondigde koers zou, indien succesvol, tot grote vertraging leiden en uiteindelijk mogelijk zelfs tot de eliminatie van de door Loterijverlies.nl B.V. namens de deelnemers ingestelde vorderingen. De enige partij die daarvan uiteindelijk zou profiteren is de Staatsloterij. 

Zoals u dus kunt zien kan het in het belang van de deelnemers worden geacht om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

 

Vraag 5

Deelt u de mening dat door diep weg in de algemene voorwaarden de zin op te nemen dat «cliënt hierbij tevens [verklaart] dat er geen rechtsrelatie (meer) is met Stichting Loterijverlies.nl dan wel is opgezegd door LOTERIJVERLIES» het aan de deelnemer van de stichting Loterijverlies onvoldoende duidelijk wordt gemaakt dat hij door het aanvinken van een «akkoord» op de website zijn claim verlegt van de stichting naar de bv? Zo ja, waarom deelt u die” mening en wat kunnen de deelnemers van de stichting die gebruik hebben gemaakt van de zogenaamde update daar nog tegen doen? Zo nee, waarom niet?

Zoals u reeds heeft kunnen lezen is het in het belang van de deelnemers om akkoord te gaan. Voorts is er helemaal niets weggemoffeld in de algemene voorwaarden, maar staat de vraag expliciet op het formulier waar iemand tekent:

 

Ik ga verder akkoord met de algemene voorwaarden die ik gezien, gelezen en begrepen heb. De algemene voorwaarden kunt u hier downloaden (https://www.loterijverlies.nl/algemene-voorwaarden versie 24

oktober 2016). Voor zover überhaupt van toepassing zegt ondergetekende verder elke rechtsrelatie met Stichting Loterijverlies.nl op en verzoek dat bericht aan de Stichting door te sturen. Ondergetekende blijft

vertegenwoordigd door Loterijverlies.nl B.V.. Deze voorwaarden vervangen eerdere voorwaarden.

 

Ik ben akkoord

Ondergetekende is akkoord met bovenstaande:

 

Vraag 6

Deelt u de mening dat Loterijverlies B.V. die blijkens hun eigen website (https://www.loterijverlies.nl/over-ons) banden met de stichting heeft en die ook deelnemers van die stichting overneemt tenminste ook had moeten mededelen dat de bestuurder van de genoemde stichting geschorst is en er een zaak tegen hem loopt om hem te doen ontslaan wegens onder andere wanbeheer? (rechtszaak C/15/241190/HA RK 16-55)? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Er is, zoals u heeft kunnen lezen, absoluut geen sprake van het overnemen van deelnemers. Voorts is het in het belang van de deelnemers dat er geen banden meer zijn met de piraten die de zaak op heimelijke wijze trachten over te nemen en bovendien de claim trachten te torpederen. Eenieder weet overigens door verstuurde nieuwsbrieven alsmede publicaties in de media van de (tijdelijke) schorsing af. Het is overigens nog maar zeer de vraag of er daadwerkelijk tot het oordeel wanbeleid van de Stichting (dus niet van de B.V.) wordt gekomen gezien er naar ons oordeel feitelijke en juridische grondslag ontbreekt voor de geuite beschuldigingen.

 

Vraag 7

Deelt u de mening dat er aanwijzingen zijn dat door de genoemde bv op te zetten de geschorste bestuurder van de genoemde stichting pogingen onderneemt om zijn eigen inkomsten uit zijn claimstichting veilig te stellen? Zo ja, waarom deelt u die mening en hoe oordeelt u hierover? Zo nee, waarom niet?

Enerzijds gaat het primair om de belangen van de deelnemers en anderzijds is er niets mis mee dat Loterijverlies.nl B.V. en daaraan gelieerde (rechts)personen het geld waar zij recht op hebben trachten veilig te stellen.

 

Vraag 8

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de rechtszaak over het verzoek tot ontslag van de bestuurder van de stichting Loterijverlies?

31 januari 2016 zal het Gerechtshof uitspraak doen. Voorts zullen de advocaten Bos en Kroes zich voor de Raad van Discipline moeten verantwoorden en zal de strafkamer van het gerechtshof te Amsterdam zich tevens over de piratenactie gaan buigen.

 

Vraag 9

Kan het doen overgaan van deelnemers van de stichting naar de bv financiële gevolgen hebben voor de stichting? Zo ja, welke gevolgen? Zo nee, waarom niet?

Er is geen sprake van het doen overgaan van deelnemers naar de Stichting. Het gaat om het niet langer vertegenwoordigen van de Stichting van de deelnemers. De B.V. blijft voor de deelnemers doen wat het moet doen en doet dat al sinds 2008. Ter zake de financiële rechten is het zo dat de B.V. het procesrisico heeft genomen alsmede bepaalt wat er gebeurt en moest gebeuren. Dat is aan de B.V. voorbehouden.

 

Vraag 10

Kan de door de rechtbank benoemde tijdelijk bestuurder van de stichting in zijn onderzoek naar aard en omvang van een aantal financiële transacties rondom de stichting ook de wijze waarop deelnemers van de stichting naar de bv worden overgezet meenemen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Is geen onderdeel van het onderzoek. Bovendien zal dat nergens toe leiden. Deze vraag is wederom door de tegenpartij van Loterijverlies geïnitieerd en klakkeloos door Mei Li Vos overgenomen evenals bijvoorbeeld de vorige vraag.

 

Vraag 11

Voldoen de stichting en de bv aan de Claimcode? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, waarom niet en wat is uw mening daarover?

De claimcode is zeer omstreden bij claimstichtingen omdat alle vereisten die tot stand zijn gekomen door een lobbymatige beweging van onder meer multinationals. Bovendien staan de initiators van de claimcode totaal niet open voor dialoog. Voorts is er niets mis mee wanneer er commerciële belangen spelen bij collectieve acties zoals we reeds eerder gezien hebben. Het kan en mag absoluut niet aan de orde zijn dat het recht van eenieder al dan niet samen met anderen wordt uitgehold door wet- en regelgeving. Dat zal met de claimcode mogelijkerwijze wel aan de orde zijn. De discussie zal zich bijvoorbeeld meer toespitsen op de organisatie die een dergelijke actie initieert in plaats op bijvoorbeeld de misleider of bedrieger zelf. Overigens moet worden aangegeven dat het al dan niet aan een claimcode er niet aan af doet dat er te allen door gelaedeerden geprocedeerd kan worden.

 

Vraag 12

Deelt u de mening dat bovengenoemde praktijken van de stichting en bv voorbeelden zijn waarom het door u ingediende wetsvoorstel collectieve schadevergoeding zo hard nodig is? Zo ja, waarom en wat kan deze wet betekenen voor de bescherming van consumenten tegen claimstichtingen e.d. waarbij niet (alleen) de collectieve schadevergoeding voor de deelnemers het doel is maar (vooral) ook het inkomen van de bestuurder?

Nee, absoluut niet. De gehele geïnitieerde acties tegen Loterijverlies komen voort uit rancune, afgunst en hebzuchtige gedachten om geld dat Loterijverlies.nl B.V. toekomt te ontnemen. Dat is immers de reden dat Liesker de zaak financiert. Zij wil de zaak overnemen. Voorts blijkt dat er niets mis is met de constructie. Er wordt op basis van drogredenen geïmpliceerd dat er van alles verkeerd zou zijn, terwijl daar daadwerkelijk geen sprake van is en Loterijverlies doet wat zij is overeengekomen.

 

Vraag 13

Deelt u de mening dat er bij bovengenoemde praktijken van Loterijverlies B.V. sprake zou kunnen zijn van oneerlijke handelspraktijken? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Absoluut geen sprake van. De wijze waarop men de claim probeert over te nemen is onrechtmatig.

Vraag 14

Weet u of de Autoriteit Consument en Markt (ACM) reeds meldingen over de genoemde stichting of bv heeft ontvangen en daar nu tegen optreedt? Zo ja, wat is de aard en het aantal van die meldingen en wat is de stand van zaken van het optreden van de ACM?

 

Niet relevant om te beantwoorden. Ten overvloede dient overigens te worden opgemerkt dat de ACM ter verantwoording moet worden geroepen nu zij bij haar fusiebesluit ter zake de fusie Staatsloterij/Lotto geen enkele rekenschap heeft gegeven van de claims van de deelnemers op de Staatsloterij.

 

Vraag 15

Zijn er door consumenten klachten bij de Reclame Code Commissie (RCC) over misleidende reclame? Zo ja, wat is de stand van zaken?

Niet relevant om te beantwoorden.

 

Vraag 16

Mag de ACM, los van de wenselijkheid daarvan, bijvoorbeeld op de site Consuwijzer voorlichting geven over de wijze waarop loterijverlies bv opereert, de banden die het heeft met de genoemde stichting en de wijze

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, Vragen 2

waarop de bv deelnemers van de stichting tracht over te nemen? Zo ja, waarom mag dat? Zo nee, waarom niet?

Niet relevant om te beantwoorden.

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus