Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Loterijverlies en eigenaar slachtoffer van justitie

 

Peter Port - Loterijverlies wordt sinds haar winst bij de Hoge Raad in 2015 geteisterd door corruptie vanuit de overheid. Daarbij zijn verbijsterend genoeg ook leden betrokken van het Openbaar Ministerie. Justitie bedient zich van processen-verbaal van de FIOD waarin feiten doelbewust verzwegen worden. De betreffende ambtenaar deinst nergens voor terug.

 

Enkele dagen nadat Loterijverlies aangifte tegen haar had gedaan was een bericht niet meer vindbaar waarin zij stelde dat 'je je WhatsApp-berichten regelmatig moet wissen omdat die kunnen worden opgevraagd via een Wob-verzoek'.  Een rechercheur van de FIOD heeft verklaard dat hij een mail heeft weggelaten in een proces-verbaal waaruit blijkt dat er geen sprake is van onregelmatigheden. Hij stelt dat 'Roet zichzelf maar moet verdedigen'. Maar hij moet weten dat het doelbewust weglaten van essentiële informatie misleidend is en gekwalificeerd moet worden als valsheid in geschrifte. Deze en andere rechercheurs zullen binnenkort worden geconfronteerd met een termijn vanuit Loterijverlies om tot inkeer te komen. In dit onderscheid zich de FIOD aldus in niets van wat de Staatsloterij heeft gedaan. Het weglaten van informatie om haar eigen belang te dienen.

 

Het Openbaar Ministerie, waarvan de top betrokken is bij het ene schandaal na het andere schandaal, liet op 3 juli 2018 een persbericht uitgaan waarin staat 'dat er geld van een stichting verduisterd zou zijn, alsmede sprake zou zijn van een opzettelijk onjuiste btw-aangifte'. Maar: er is helemaal geen sprake van een opzettelijk onjuiste btw-aangifte ofwel geld van een stichting aldus de Belastingdienst.

 

Uit het standpunt van de Belastingdienst, dat formele rechtskracht heeft, maar ook uit een door een registeraccountant uitgevoerd onderzoek, blijken allerminst onregelmatigheden en verduistering van geld tussen bedrijven met dezelfde eigenaar. Loterijverlies is dus zorgvuldig te werk gegaan. Het kwartje lijkt nog te moeten vallen dat een vooraf afgesproken prijs met al haar onzekerheden vooraf met betrekking tot dekosten de leidraad vormt en niet de uiteindelijke kostprijs bij het bedrijf waaraan is aanbesteed achteraf. Wellicht heeft dat er mee van doen dat zij veelal geen stap hebben gezet in het bedrijfsleven, geen ondernemer zijn en natuurlijk werken bij de staat die heeft geprofiteerd van jarenlang bedrog door de Staatsloterij. Door de Staat worden honderden miljoenen euro’s door de gootsteen gespoeld aan bijvoorbeeld ICT projecten omdat er geen vaste prijzen worden afgesproken. Saillant detail is dat managers van de Staatsloterij jarenlang het volk straffeloos hebben mogen bedriegen. Overigens verheffen overheidsambtenaren het vaker tot een ware kunst om de feiten te verdraaien met machtsmiddelen die een gewone burger niet heeft. Jammer genoeg hebben wij dezelfde middelen niet ter beschikking om deze ambtenaren te bestrijden.

 

Tegen Margreet Fröhberg, tot voor kort de hoogste baas van het Functioneel Parket, heeft Loterijverlies aangifte gedaan. Zij weigert namelijk onjuiste berichten te verwijderen ofwel te rectificeren. Iemand aan de schandpaal nagelen acht zij blijkbaar een hoger goed dan iemands rechten respecteren. Met dergelijk volk wil Loterijverlies niks te maken hebben. Aangezien Fröhberg halsstarrig weigert de leugens en laster te verwijderen, staat het Loterijverlies vrij om zich in het openbaar te verweren tegen deze staatsorganen die verblind zijn door haat en slechts een doel hebben: het verwoesten van Roet en Loterijverlies zonder wetten en regels. Loterijverlies wil trouwens opmerken dat er ook goede ambtenaren zijn, maar helaas ook een heleboel die volledig zijn losgeslagen en die het blijkbaar als hun hoogste missie zien onschuldige burgers en ondernemers zoveel mogelijk leed en schade toe te brengen. Dit is een trend binnen de overheid die de laatste jaren steeds sterker wordt: ambtenaren die zich als God wanen in een 'rechtstaat' die volgens hun is geschapen om de belangen van de elite te beschermen en het volk en de burgers te knechten en uit te melken. En waar nodig dekken zij elkaar allemaal om deze wantoestand in stand te houden. Deze ontwikkeling werd zelfs in de Troonrede op Prinsjesdag aangestipt door de Koning.

 

Loterijverlies.nl B.V. en andere aan Ferdy Roet gelieerde organisaties hebben van begin af aan het financiële procesrisico genomen. Zoals professor Van Boom terecht stelt ‘blijft het inschrijfgeld  aan Loterijverlies B.V. verschuldigd, ongeacht of Staatsloterij tot enige vergoeding overgaat. Dit is dan ook in de jaarrrekening van Loterijverlies.nl B.V. verantwoord als omzet. Daarnaast is de inschrijver, mocht het tot een uitkering komen, een fee van 20% verschuldigd aan Loterijverlies en in voorkomende gevallen 15%’. Dit afgezien van de voorwaarde dat vergoede kosten aan Loterijverlies vervallen. Het is in strijd met hetgeen van meet af aan door ons gecommuniceerd is om een andere structuur op te dringen. Tot en met nota bene de Hoge Raad is eerder bepaald dat het hier een commerciële actie betreft en dat is ook vanaf het allereerste begin door ons gecommuniceerd. Dit blijkt zonneklaar uit het feit dat op basis van no cure, no pay wordt gewerkt en dat destijds -ondermeer in het programma Tros Radar- is gezegd dat de deelnemers de aanmeldfee sowieso kwijt zijn. De aanmeldfees zouden overigens minimaal drie keer zo hoog zijn als Loterijverlies zou werken op basis van directe doorrekening van kosten aan haar klanten. De ambtenaren en overheidsinstanties weigeren kennis te nemen van zelfs de meest basale feiten van ons businessmodel, waaruit eens te meer blijkt hoe afgunstig en vooringenomen zij zijn.

 

Men tracht nu met terugwerkende kracht normen die pas sinds kort zijn ontstaan op Loterijverlies B.V. toe te passen. De nieuwe wet voor afwikkeling van schadefeiten na 15 november 2016 en gaat dus niet over de periode 2000 tot 2008 waarin de Staatsloterij misleidde. Verder is het onmogelijk om met terugwerkende kracht het businessmodel te veranderen. Tenzij je gelooft in een communistische en socialistische heilstaat, zoals de voormalige DDR die lak heeft aan haar burgers en haar controleert tot op het bot net, zoals inmiddels onze eigen overheid. Afluisteren van Loterijverlies is immers ook door deze overheid gebeurd en werkelijk alle (proces)stukken inclusief strategie en e-mailverkeer zijn door ambtenaren ingenomen, doorgelezen en terechtgekomen bij andere instanties dan waarvoor zij bedoeld waren. Wij zijn furieus over deze handelswijze, waardoor ons het werken uitermate lastig wordt gemaakt.

 

In een zaak van Johan Cruijff tegen Ajax is bepaald dat werknemers en opdrachtgevers geen belanghebbenden zijn en niks te zeggen hebben over het financiële wel en wee van Ajax. Het zou ook wel uitermate bijzonder zijn, tenzij je afgunst als de (onterechte) maatstaf neemt, als een opdrachtgever van een bedrijf tegen je kan procederen omdat hij jaloers is. Als er bijvoorbeeld 100 mensen zich hadden aangemeld bij de actie Loterijverlies dan is het 100% zeker dat er geen ambtenaar zou zijn opgestaan.

 

Justitie staat niet open voor een verhelderend overleg, omdat Loterijverlies en haar bestuurder 'weigeren te bekennen'. Terwijl altijd en overal openheid is gegeven. Justitie schrijft zelfs dat zij er voor heeft gekozen nu een andere lijn in te slaan en niet meer om antwoorden te vragen. Blijkbaar moet je eerst naar de pijpen dansen van degene die je doelbewust kapot maakt en toegeven aan diens vooringenomen en onjuiste stelling alvorens je een afspraak krijgt. Het is  onthutsend dat wordt geëist dat ‘schuld’ moet worden bekend voordat er zogenaamd naar je ‘geluisterd’ wordt. Zo graag wil justitie blijkbaar haar van te voren bepaalde doelstellingen halen. Het OM is de weg helemaal kwijt; zij wenst überhaupt niet meer te worden geconfronteerd met tegengeluiden of zelfs met verweren. Zij doet daar simpelweg niks mee en acteert inmiddels als een ware dictator. Tien jaar geleden werd een dergelijke houding nog veroordeeld als 'tunnelvisie' maar nu is het beleid geworden bij het OM, dat in plaats van te leren van zijn fouten, deze fouten omarmt en tot vaststaand beleid maakt.

 

Wat de overheid naar overtuiging van Loterijverlies nu doet is haar eigen onbetrouwbaarheid, afgunst en onkunde projecteren op Loterijverlies en haar eigenaar, die heeft gewonnen van de Staatsloterij tot aan de Hoge Raad. Dat de Staatsloterij in het geniep een deelnemer zijn inleg wél terugbetaalde is natuurlijk ook veelzeggend in dat opzicht.

 

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus